www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

... 
GÜL BAHÇESÝ 
    Zamanýn birinde bir kasabada yaþayan dünyalar güzeli bir kýz varmýþ.. Bu kýz öyle güzelmiþ ki çok uzak þehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakýþýklý, asil pek çok delikanlý onu görmeye gelirmiþ.. Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi nice þövalyeyi reddeden güzel kýz kimseleri beðenmezmiþ..Bu arada ayný kasabada yaþayan ve kýza aþýk olan genç bir delikanlý da bu kýzý istemiþ. Ama kýz onu dareddetmiþ. Aradan uzun yýllar geçmiþ..Bizim delikanlý kasabadan ayrýlmýþ.. Kendine baþka bir hayat kurmuþ ve evlenmiþ, çoluk çoçuða karýþmýþ.. Bir gün yolu bir zamanlar yaþadýðý güzel,küçük kasabaya düþmüþ.. Orada tanýdýk birine rastladýðýnda aklýna bir zamanlar orada yaþayan dünyalar güzeli kýz gelmiþ ve ona ne olduðunu sormuþ..Yaþlý adam önünde gül bahçesi olan bir evi göstererek kýzýn evlendiðini söylemiþ.. Bizimki bir zamanlar herkesi reddetmiþ olan kýzýn kocasýný pek merak etmiþ..Birgün gizlenip kocasýný evden çýkarken görmüþ.. Kýzýn kocasý þiþman ,kel ve çirkin mi çirkin bir adammýþ.. üstelik zengin bile deðilmiþ.. çok merak eden adam kocasý gittikten sonra evin kapýsýný çalmýþ.. Kýz kapýyý açýnca kendini tanýtmýþ ve neden böyle bir adamla evlenmiþ olduðunu sormuþ.. Kýz da ona arkasýndaki gül bahçesinden en güzel gülü kopartýp getirirse cevabý vereceðini bu arada tek þartýnýn bahçede ilerlerken geriye dönmemesi olduðunu söylemiþ.. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel gülün olduðu bahçede ilerlemeye baþlamýþ.. Birden çok güzel sarý bir gül görmüþ.. Tam ona doðru eðilirken biraz ilerde kocaman pempe bir gül gözüne çarpmýþ.. Tam ona uzanýrken daha ilerde muhteþem güzellikte kýrmýzý bir gül goncasý görmüþ.. Derken bir de bakmýþ ki bahçenin sonuna gelmiþ ve mecburen oradaki bir gül koparýp kýza götürmüþ.. Bahçenin en güzel gülün getirmesini beklerken kýz bir de ne görsün yapraklarý solmuþ cýlýz bir gül..Bunun üzerine adama dönen kýz þöyle demiþ; " Bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen en kötüsüne razý olmak zorunda kalýrsýn.. Bu yüzden gençlik gitmeden elindekiyle yetinebilmeyi öðrenmek gerekir..
 
 
 Dünyada iki kör var; biri benden baþka herkesi gören sen diðeri senden baþka kimseyi göremeyen ben.
 
Yaþamaya zaman ayýrýn,  
Zira zaman bunun için yaratýlmýþtýr. 
Çalýþmaya zaman ayýrýn,  
Baþarýnýn bedeli budur. 
Düþünmeye zaman ayýrýn, 
Güçlü olmanýn kaynaðý budur. 
Çevrenize nazik davranmaya zaman ayýrýn,  
Mutluluða giden yol budur. 
Etrafýnýza bakmaya zaman ayýrýn ,  
Günler bencilliðinize yetmeyecek kadar kýsadýr. 
Gülmeye zaman ayýrýn,  
Ruhunuzun müziði budur. 
Terbiyeli olmaya zaman ayýrýn,  
Ýnsan olmanýn sembolü budur
 
 
Sevgilini rahat býrak gidecekse gitsin, geri dönerse senindir!, geri dönmezse zaten hiç senin olmamýþtýr, tasalanma...
 
KEDÝ VE BULDUÐU MUTLULUK 
Büyük bir kedi, kuyruðuyla oynayan küçük bir kediye sormuþ: "Neden kuyruðunu kovalýyorsun?" Yavru kedi yanýt vermiþ: "Bir kedi için en güzel þeyin mutluluk, mutluluðun da kuyruðum olduðunu öðrendim. Bu nedenle onu kovalýyorum, yakaladýðýmda mutluluða kavuþacaðým." Bunun üzerine yaþlý kedi þöyle demiþ: "Gençken ben de mutluluðun kuyruðum olduðuna karar vermiþtim. Ama þunu farkettim; ne zaman onu kovalasam benden uzaklaþýyor, ne zaman kendi iþime baksam hep peþimden geliyor."
 
 
Hayatta üç seyi sevdim; Seni, kalbimi, ümit etmeyi... Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...
 
GÝDENÝN ARDINDAN 
Tam sana alýþmýþken  
Gitmek de nereden çýktý?  
Býrakýr mýyým sanýyorsun?  
Ama çok ýsrar ediyorsan git.  
Uzaklýklar hiç önemli deðil  
Biliyorsun.  
Ihtiyacýn olan her anda  
Arkadaþýn seninle olacak.  
Gene de  
Bazý þeyleri yaparken 
Seni düþünecek;  
"Keþke burada olsaydý da  
Birlikte yapsaydýk" diyecek.  
Galiba seni  
Birazcýk da özleyecek
 
 
Neden durmadan yaðýyorsun yaðmur, neyi ýslatmak istiyorsun? Cadde ýslak, kaldýrým ýslak, gözlerimi ýslatmak istiyorsan eðer,onlar zaten ýslak..! 
 
ADA HÝKAYESÝ 
Bir zamanlar bütün duygularýn bir arada yaþadýðý bir ada varmýþ; mutluluk, üzüntü, bilgi, kibirlilik ve tüm diðerleri, tabi sevgi de bu adada mutlu bir þekilde yaþýyormuþ bir gün adanýn batmakta olduðu duyulara haber verilmiþ hepsi adayý terk etmeye baþlamýþlar. Sevgi sonana kadar belki kurtulur diye beklemek istemiþ ada tamamiyle batmak üzereyken kendisine kaçýcak sandal kalmadýðýný görerek sandallardan yardým istemeye baþlamýþ. Zenginlik kendisini sandala alamayacaðýný söylemiþ çünkü sandalýný ancak taþýyabilecek parayla doldurmuþ. Kinirden yardým istemiþ kibir sana yardým edemem sýrýlsýklamsýn teknemi mahvedersin. Üzüntüye sormuþ seninle gelebilirmiyim diye üzüntü –çok mutsuzum biraz yalnýz kalmam lazým demiþ. Gurura sormuþ gurur: -seninle bizim anlaþabilmemiz çok zor demiþ. Bir sandal sevgiye yanaþmýþ ve onu almýþ. Sevgi o kadar mutlu olmuþ ki onu kurtaranýn kim olduðunu bile sormayý akýl edememiþ. Adam onu karaya býrakýp gittikten sonra sevgi çok merak edip  bilgiye sormuþ beni kurtaran kimdi ve niye beni kurtardý? Bilgi: -seni kurtaran zamandý; sadece zaman sevginin ne kadar deðerli olduðunu, tüm duygulardan çok daha önemli, güzel ve gerekli olduðunu bilir demiþ…
 
 
Rüzgarýn yönünü deðiþtiremediðin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya, karþýlaþtýðýn fýrtýnalarla deðil, gemiyi limana getirip getirmediðinle ilgilenir.
 
HER ÞEY SANA BAÐLI 
Bir hayali bir çiçek uyandýrabilir 
Bir aðaç ormaný baþlatabilir 
Bir kuþ ilkbaharý müjdeleyebilir 
Bir gülümseme bir arkadaþlýðý baþlatabilir 
Bir tokalaþma bir ruhu canlandýrýr 
Bir yýldýz denizdeki bir gemiye yol gösterebilir 
Bir kelime bir amacý belirleyebilir 
Bir oy bir ulusun yaþamýný deðiþtirebilir 
Bir günes ýþýný odayý aydýnlatabilir 
Bir mum karanlýðý daðýtýr 
Bir gülüþ sýkýntýyý alteder 
Bir adým her yolculugu baþlatýr 
Bir kelime her duayý baþlatýr 
Bir umut ruhlarýmýzý aydýnlatýr 
Bir dokunuþ þefkati anlatýr 
Bir kalp neyin doðru olduðunu bilebilir 
Bir tek insan farký yaratabilir 
Görüyorsun, HER ÞEY SANA BAÐLI...
 
 
Yaðmuru sevdiðini söylüyorsun ama yaðmur yaðýnca þemsiyeni açýyorsun, Güneþi sevdiðini söylüyorsun ama güneþ açýnca gölgeye kaçýyorsun, Rüzgarý sevdiðini söylüyorsun rüzgar çýkýnca pencereni örtüyorsun. Ýste bende bundan korkuyorum çünkü beni de sevdiðini söylüyorsun..
 
 
 
Yanaðýna konan kartanesi eriyip dudaklarýna indiðinde o bir damla serinliði biriyle paylaþmak istersen yüzünü rüzgara dön yeter! Ben o rüzgardayým.
 
 
Yüksek tepelerde hem kartala hem de yýlana rastlanýr... ama birisi oraya uçarak diðeri ise sürünerek gelmiþtir.
 
GÜLLER 
  Kan rengi kýpkýrmýzý güllere bayýlýrdý. Zaten onlarla adaþtý da. Rose.. Gül.. Kocasýnýn sevgili Rose'u.. Her yýl Sevgililer Günü'nü kapýnýn önünde bulduðu enfes fiyonklarla süslü kucak dolusu kýrmýzý güllerle kutlardý. Hiç aksamadan.Hatta esini kaybettiði yýl dahi kapýsý çalýnmýs gülleri kuçaðýna býrakýlmýþtýr. Týpký geçmiþte olduðu gibi. küçük bir kartla birlikte.. Her yýl güllere iliþtirdiði karta ayný cümleleri yazardý. " Seni, her geçen sene bugünkünden daha çok seviyorum.." Birden bunlarýn son gülleri olduðunu düþündü. Önceden ýsmarlamýþ olmalýydý Ölecegini nasýl bilebilirdi? Zaten herseyi önceden planlamayý ve yapmayý severdi. Gülleri özenle içeri taþýdý. Saplarýný kesti ve vazoya yerleþtirdi. Vazoyuda konsolun üzerine esinin kendisine gülümseyen fotoðrafýnýn yanýna koydu. Orada kocasýnýn koltuðuna oturup saatlerce gülleri ve fotoðrafý seyretti. Sessizce.. Bitmek bilmeyen bir yýl geçti. Yapayalnýz ve hüzün dolu bir yýl.. Sonra bir sabah kapý çalýndý. Týpký eski günlerde olduðu gibi Kýrmýzý gülleri, üzeri de küçük kartýyla birlikte eþikteydi. Sevgililer Gününü kutluyordu. Gülleri içeri aldý. Þaþkinlik içinde doðru telefona gitti. Çiçekçi dükkanýný aradý.. Onu bu kadar üzmeye kimin hakký vardý. " Biliyorum" dedi çiçekçi.. Esinizi geçen yýl kaybettiniz.Telefon edeceðinizi de biliyordum. Bugün size yolladýðým gülleri çok önceden ýsmarlamýs parasýný da ödemiþti. Hep öyle yapardý zaten.. Hiç sansa býrakmazdý. Dosyamda talimat var. Bu çiçekleri size her yýl yollayacaðým Bir de özel kart verdi,kendi el yazýsýyla. Bilmeniz gerekir diye düþünüyorum.. Ölümünden sonra çiçeklere iliþtirmemi istediði kart. Rose hýçkýrýklar arasýnda teþekkür ederek telefonu kapattý. Parmaklari titreyerek zarfý açtý. "Merhaba sevgilim " diye baþlýyordu kart "Bir yýldýr ayrýyýz. Umarým senin için çok zor olmamýþtýr. Yalnýzlýðiný ve acýlarýný hissedebiliyorum; giden sen, kalan ben olsaydým neler çekerdim kimbilir? Sevgi paylaþýldýðýnda yaþamýn tadýna doyum olmuyor. Seni kelimelerle anlatýlamayacak kadar çok sevdim. Harika bir eþtin. Dostum, sevgilim, benim. Sadece bir yýldýr ayrýyýz. Kendini býrakma Aðlarken bile mutlu olmaný istiyorum. Onun için bundan sonraki yýllarda güller hep kapýmýzda olacak. Onlarý kucaðýna aldýðýnda paylaþtýðýmýz mutluluðu ve kutsandýðýmýzý düþün. Seni hep sevdim. Her zaman da seveceðim Ama yaþamalýsýn. Devam etmelisin, kolay deðil mutluluðu yakalamak Güller, senin kapýyý açmadýðýn güne kadar gelmeye devam edecek . O gün çiçekçi beþ ayrý zamanda gelip kapýyý çalacak eve dönüp dönmediðini kontrol edecek.Beþinciden sonra emin olarak gülleri ona verdiðim yeni adrese getirip seninle yeniden ve ebediyyen kavuþtuðumuz yere býrakacak."
 
 
Maviler giyer deniz olurum. Yeþiller giyer bahar olurum. Belli olmaz belki bir gün beyazlar giyer senin olurum…
 
 
SENÝ SEVÝYORUM! diyen dillere deðil... Senin için AÐLAYAN GÖZlere inan
 
 
Sevipte sevdiðine seni seviyorum diyememek ne kadar acýysa sevilipte sevildiðini bilmemek de o kadar acýdýr
 
YESS BE...! DeN AsKeRe  ( AsKeR'in doðum günü ) 
     Vietnam'da savaþtýktan sonra sonunda evine dönmekte olan bir  asker hakkýnda bir hikaye anlatýlýr.  "San Francisco'dan ailesini aradý." Anne baba, eve dönüyorum, ama sizden biþey rica ediyorum. Yanýmda bir arkadaþýmý da getirmek istiyorum."."Memnuniyetle, onunla tanýþmak isteriz" diye cevapladýlar. "Ogullarý , "Bilmeniz gereken biþey var" diye devam etti. "Arkadaþým savaþta aðýr  yaralandý. Bir mayýna bastý ve bir koluyla ayaðýný kaybetti. Gidecek  hiçbir yeri yok ve onun gelip bizimle kalmasýný istiyorum." "Bunu  duyduðuma üzüldüm oðlum. Belki onun baþka bir yer bulmasýna yardýmcý  olabiliriz." "Hayýr. Anne-baba, onun bizimle yaþamasýný istiyorum."  "Oðlum" dedi babasý, "bizden ne istediðini bilmiyorsun. Onun gibi özürlü biri bize korkunc bir yük olur. Bizim kendi hayatýmýz var ve bunun gibi birþeyin hayatýmýza engel olmasýna izin veremeyiz. Bence bu arkadaþýný unutup eve dönmelisin. O kendi baþýnýn çaresine bakacaktýr. "Oðlu o anda telefonu kapattý. Ailesi ondan bir süre haber alamadý. Ama birkaç gün sonra  San Francisco polisinden bir telefon geldi. Oðullarýnýn yüksek bir binadan düþüp öldüðünü öðrendiler. Polis bunun intihar olduðuna inanýyordu. Üzüntü dolu anne-baba hemen San Francisco'ya uçtular ve oðullarýnýn cesedini tesbit etmek için þehir morguna götürüldüler. Onu tanýdýlar ve bilmedikleri birþey daha öðrenince dehþete düþtüler: Oðullarýnýn sadece bir kolu ve bir bacaðý vardý.  
      Bu hikayedeki aile de birçoðumuz gibi güzel olan ya da birlikte olmaktan zevk aldýðýmýz insanlarý sevmek bizim için çok kolay ama bize rahatsýzlýk veren ya da yanlarýnda kendimizi rahatsýz hissettiðimiz insanlarý sevmiyoruz. Bizim kadar saðlýklý, güzel ya da akýllý olmayan insanlarýn yanýndan uzak durmayý tercih ediyoruz. Neyse ki bize bu þekilde davranmayan biri var. Biz ne kadar bozulmuþ olursak olalým, bizi sonsuz ailesinin yanýna çaðýran þartsýz sevgiyle seven biri. Bu gece,uyumadan önce, insanlarý olduðu gibi kabul edebilmemiz ve bizden farklý olanlara karþý daha anlayýþlý olabilmemiz için gereken gücü vermesi için Allah'a kýsa bir dua edelim.Kalbimizde Arkadaþlýk adýnda bir mucize var. Nasýl olduðunu veya nasýl baþladýðýný anlamazsýnýz. Ama bu özel armaðaný bilirsiniz ve Arkadaþlýðýn Tanrý'nýn en büyük armaðaný olduðunu anlarsýnýz. Gerçekten de arkadaþlar çok nadide mücevherlerdir. Sizi gülümsetip baþarmanýz için cesaret verirler. Sizi dinlerler ve  kalplerini size açmak isterler. Bugün arkadaþlarýnýza onlarla ne kadar ilgilendiðinizi gösterin. Bu yazýyý ARKADAÞ olarak gördügünüz herkese  gönderin…
 
 
Hatýrlarmýsýn doðduðun zamanlarý; Sen aðlarken herkes sevinçle gülüyordu. Öyle bir ömür geçir ki, herkes aðlasýn öldüðünde, sen mutlulukla gülümse.
 
EN ÝYÝSÝ 
Dað tepesinde bir çam olamazsan 
Vadide bir çalý ol 
Fakat oradaki en iyi küçük çalý sen olmalýsýn 
Çalý olamazsan bir ot parçasý ol 
Bir yola neþe ver 
Bir misk çiçeði olamazsan bir saz ol 
Fakat gölün içindeki en canlý saz sen olmalýsýn 
Hepimiz kaptan olamayýz, tayfa olmaya mecburuz 
Dünyada hepimiz için bir þey vardýr 
Yapýlacak küçük iþler, büyük iþler var 
Yapacaðýmýz iþ bize en yakýn olan iþtir 
Cadde olamazsan patika ol 
Güneþ olamazsan yýldýz ol 
Kazanmak ya da kaybetmek ölçü deðildir 
SEN her neysen onun en iyi olmalýsýn
 
 
Sevdiðini elde edemiyorsan, elde ettiðini sevmeye çalýþ!
 
BÖYLE BÝRÝNÝ TANIYOR MUSUNUZ? 
Sizi sizin kadar tanýyan biri;sizi düþünen, düþünmeyi öðrenmis,sakin,uslu,efendi,oturmayý kalkmayý bilen,sevmeden edemediðiniz biri;size sizi anlatmayý herþeyden çok seven,sizin için çok þey baþarmaya hazýr biri;bazen biraz fazla konuþtuðundan yakýndýðýnýz ama ne söylediðini bildiðinden hep emin olduðunuz,sizi tanýdýðý kadar kendini ve hayatý tanýyan biri;yalnýzca eþinize anlatabildiðiniz sýrlarýnýzý anlatmaktan çekinmediðiniz,bazen düþüncesine þiddetle ihtiyaç duyduðunuz biri;sabahýn üçünde "ayýp olur mu" diye endiþelenmeden arýyabildiðiniz ve üçüne beþine bakmadan size duymanýz gerekenleri söyleyen,gecenin o karanlýðýnda kalkýp ýþýðý yakan,masasýnýn baþýna geçen biri;kaleminiz,kaðýdýnýz, aynanýz,saatiniz,kravatýnýz olan,bazen gölgeniz olan biri ; ve bazen vicdanýmýz,bazen de uykusuz býraktýðýnýz için vicdan azabýnýz olan biri...Hayatýnýz da böyle biri var mý ? Varsa , kýymetini bilin ...!!!
 
 
Seni ne zaman unutacaðýmý soruyorlar ama ben ne zaman öleceðimi bilmiyorum ki!... geceler seni düþündüðüm kadar uzun olsaydý hiç sabah olmazdý!
 
S E V G Ý 
Sevgi, bir rahatlýk babanýn ocaðýnda,  
Sevgi, bir rahatlýk ananýn kucaðýnda,  
Sevgi, bir tebessüm sevenin dudaðýnda.  
Sevgi, bir mutluluk kiminin yüzlerinde,  
Sevgi, bir parýltý gülenin gözlerinde,  
Sevgi, bir titreyiþ aþýðýn sözlerinde.  
Sevgi, bir ýlýklýk ilkbaharýn yelinde,  
Sevgi, bir hayranlýk Mona Lisa elinde,  
Sevgi, bir tatlýlýk Yunus Emre dilinde.  
Sevgi, bir dost kolu bir dostunun kolunda,  
Sevgi, bir yürüyüþ uzak sýla yolunda,  
Sevgi, bir tat damaða arýlarýn balýnda,  
Sevgi, bir minik kuþ þu aðacýn dalýnda,  
Sevgi, bir tatlý renk al bayraðýn altýnda.
 
 
Çiçekler rüzgarýn þiddeti ile, erkekler kýzlarýn ihaneti ile solar.