www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

Tevfik Fikret
(27 December 1867, Istanbul - 19 August 1915)

Kimsin? 

 Bana kimsin diye sorma meleGim
Pek gUzel dinle de izah edeyim
Nam-I naCizime `Fikret' derler
$i're de nisbetimi sOylerler
KaldIGIm varsa da gah ekmeksiz
KalmadIm $imdiye dek mesleksiz
Nur bekler gibi nIsf-I $ebde
Bekledim on iki yIl mektebde
Sonra CIktIm ne iCin bilmeyerek
Bu da bir cilve-i baht olsa gerek
Bab-I Ali'ye mUdavimlendim
Ehl-i namus diye mimlendim
$imdi bir hayli eser sahibiyim
`Ahmed Ihsan'da musahhih gibiyim
Saye-i lUtf-I cihan-banide
HocayIm Mekteb-i Sultani'de...

nisbet = ilgi; nIsf-I $eb = yarI gece; ehl-i namus = namuslu ki$i
Ahmed Ihsan = Servet-i FUnun dergisinin sahibi; musahhih = dUzeltici
saye-i lUtf-I cihan-banide = tanrInIn lUtfu sayesinde
Mekteb-i Sultani = Galatasaray Lisesi

Tevfik Fikret (1918)

Tecdid-i IzdivaC (EvliliGi Yenileme)
Evlendiler, sevi$tiler amma muvakkaten;
Sevda sukuuta ba$ladI be$ hafta geCmeden.
Evlendiler, niCin? Bunu bir kIz nasIl bilir?
Evlenmesiyle maderi olmu$tu mUftehir;
Zevcin de verdi ne$'e dUGUn akrabasIna,
Lakin dokundu kendi hayal U havasIna.
Tahdid idi, onun nazarInda, hayatInI
Bir $ahsa hasredi$ emel U irtibatInI... 
Evlendiler, sevi$tiler amma muvakkaten.
Sevda sukuuta ba$ladI be$ hafta geCmeden.

Endi$eden gOnUlleri hali deGildi hiC;
Olmu$tu bir $ita bu gOnUllerde mUndemiC.
Bigane bir kadInla bir erkekti hanede;
DargIn bir ihtiram idi cari meyanede;
Ba'zan IsIndIrIrsa da nevvare-i heves
- Benzer mi a$k-I halise bir $evk-I muktebes? -
OlmazdI mUntefi o bUrudet bUtUn bUtUn;
GittikCe yada gelmemeye ba$ladI dUGUn.
Bir $eb getirdi hatime bezm-i muhabbete,
CIktI sabahI tIfl-I muhabbet seyahate...

BirkaC zaman da Oyle gUzar etti gUnleri
DOnmU$tU bir mezara evin gerCek her yeri,
Bir yolcunun kudumu idi orda muntazar
GUn doGmadan me$ime-i $ebden neler doGar!
KaC hafta geCti bilmiyorum, bir seher yine
GOsterdi zevce oGlunu, hiddetli zevcine:
"Bak yavrumuz!" O dem kadInIn doldu gOzleri;
Zevcin de hande-riz-i gurur oldu gOzleri
Pi$inde ettiler be$iGin, gark-I ibtihac
Bir buse-i medid ile tecdid-i izdivac.


muvakkaten = geCici; sukuut = dU$me; mader = anne; mUftehir = iftihar eden
zevc = koca; tahdid = sInIrlama; emel U irtibat = umut ve ilgi
hali olmamak = kurtulmamak; $ita = kI$; mUndemiC = yerle$mi$; bigane = ilgisiz
ihtiram = saygI; cari = geCerli; meyane = ara; nevvare-i heves = arzu ate$i
a$k-I halise = arI, saf a$k; $evk-I muktebes = yapmacIk istek
mUntefi = ortadan kalkmI$; bUrudet = soGukluk; yad = anI, hatIr; $eb = gece
hatime = son; bezm-i muhabbet = sevgi ocaGI; tIfl-I muhabbet = sevgi CocuGu
gUzar etmek = geCmek; kudum = geli$; muntazar = beklenilen
me$ime-i $eb = gecenin karnI; seher = sabah; hande-riz-i gurur = gururla gUlen
Pi$ = On; gark-I ibtihac = sevince boGulma; buse-i medid = uzun OpUcUk

Topu Bir GUl

Koca, pUrfeyz bir gUlistandan
Topu bir gUlceGiz koparmI$sIn
OlmasIn bunda bir kinaye sakIn?

Ne demek sanki? Gonce-i hUsnUn
Topu bir kerecik mi $emm edilir?
GUzelim bir CiCekle yaz mI gelir?

 Tevfik Fikret (1900)

Topu = topu topu; pUrfeyz = verimli; gUlistan = gUl bahCesi; kinaye = sitem
gonce-i hUsnun = gUzelliGinin goncasI; $emm = koklama

Bir ICim Su

GUzel Coban, bir iCim, bir yudum su testinden
BugUn sIcak yine pek, sanki ortalIk yanIyor

GUzel Cocuk senin olsun hayatIm istersen
NiCin gOzUm sana baktIkCa bOyle ya$lanIyor?

GUzel Coban, ne kadar tatlI sOylUyorsun sen
Yalan da olsa iCim doGru sOyledin sanIyor

GUzel Cocuk, bana bak, aldatIr mIyIm seni ben?
ICin bu ya$larI bo$ anlIyorsa aldanIyor!

GUzel Coban, bir iCim, bir yudum su testinden
BugUn sIcak yine pek, sanki her yanIm yanIyor!

 Tevfik Fikret (1900)

AGustos BOceGi Ile KarInca

KarIncayI tanIrsInIz
Minimini bir hayvandIr
Fakat gaayet CalI$kandIr
Gaayet tutumludur, yalnIz
Pek hodkamdIr, bu bir kusur:
Hodkam olan zalim olur.

Bir gUn aGustos bOceGi
Tembel tembel OtUp durmak
Neticesi aC kalarak
KarIncadan gOreceGi
BUrudete bakmaz, gider
Bir lokma $ey rica eder
Der ki: - AcIyInIz bize
Coluk Cocuk evde aCIz
Ianenize muhtacIz.
KarInca bir yUreksize
LayIk hu$unetle sorar:
- AC mIsInIz? Ya o kadar
Uzun, gUzel gUnler oldu.
O gUnlerde ne yaptInIz?
BOcek inler: - ACIz, aCIz
BakIn benzim nasIl soldu
O gUnlerde gUlen, Oten
Sazla, sOzle eGlenen ben
BugUn bakIn ne haldeyim!
Vallah aCIz, billah aCIz,
Halimize acIyInIz!
KarInca eGlenir: - Beyim,
$imdi de raksedin, ne var?
"YazIn Calan kI$In oynar."

hodkam = bencil; bUrudet = soGukluk; iane = yardIm; hu$unet = sertlik

  Tevfik Fikret (1914)