www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

Baºak Burcu - Jungfrau

Özellikleri

Kendinizi müzede gibi hissettiğiniz bir evdeyseniz ve orada kalemler yazı masasının kenarına paralel yerleºtirilip, kitaplar büyüklük sırasına göre dizilmiºse ve ortam desintan kokuyorsa, hiç ºüphe yok ki evin sahibi Baºak burcunda doğmuºtur. Aklın gezegeni Merkür tarafından yönetilen Baºağı, dıº çevresi ve ruhsal durumundaki karmaºa kadar rahatsız eden bir ºey yoktur. ,Zodyak' ın altınca burcu olan Baºağın en önemli özelliği akıllı olması ve doğruyu yanlıºtan ayırabilme yeteneğinin olmasıdır. Bu burçta doğanlar dikkatlidirler, ölçüp biçerler, düºünürler, karºılaºtırırlar ve ondan sonra karar verirler. Her ºeyi dikkatli bir ºekilde analiz ettikleri için, uygun olmayan ºeyleri hemen anlayıp, onu en hızlı bir ºekilde "düzeltmeye" çalıºırlar. Sözünü ettiğimiz bu özellikler, Baºağı titizlik delisi gibi gösterebilir. Diğer yandan Baºak insanlarına, dürüstlük ve samimiyete dayalı büyük özen göstermek gerekir.
Baºağın ayakları sımsıkı yere basar zaten onu etkileyen madde topraktır. Zodyak' ın problemli üyeleri, özellikle birine dayanma ihtiyacı duyan Yengeç için, Baºak huzur ve güven kaynağıdır. Bazı insanların aklını baºından alan ve akılca hareketlerin imkânsız olduğu düºünülen durumlar, Baºağı ºaºkına çevirmez. Verilmesi gereken kararları, bilgisayar kadar güvenilir ve doğru verebilir. Doktorluk veya hemºirelik gibi çabuk ve doğru karar vermenin bir insanın yaºamanı kurtardığı mesleklerde bu burçtan insanların bulunmasına ºaºırmamak gerekir. Baºak, devamlı mızmızlanan müºterilerin sayısız ºikâyetleriyle uğraºması gereken bir otel müdürü olarak da sakinliğini korur ve gerekeni yapar.
Buraya kadar söylediklerimizi bir sonuca bağlarsak; Baºak, karmaºık olmayan ve belki biraz tek yönlü bir burç gibi gözüküyor. Farklı bir ruh sal yönü yok gibidir. Ama peºin hükümlerden kaçının. Çünkü Baºak burcunun tüm karakterini henüz ele almadık. Merkür'ün çocukları olan Baºaklar, çok "akıllı"dırlar, asla sıradan veya soğuk değildirler. Duygusal anlarda nadiren tepkî göstermeleri onların duygusuz olduklarını göstermez. Çok duygulu ve ºefkatlidirler ama sevdikleri insanlara yeterli ilgiyi göstermezler. Baºak insanları zayıf noktalarını tümüyle bildikleri için kendinden ºüphe etmeye meyillidirler. Ama ºüpheleri, varlıklarının manevi temelini sarsacak kadar ileri gitmez. Bunun için toprak unsuruna kök salmıºcasına bağlıdırlar. Baºaklar bu dünyada yer edinme konusun da kendilerinden ºüphe ederler. Bundan dolayı daha önceden yaptıklarını koruma ve güvensizliklerini giderme çabaları vardır. Baºakların kutsal kitabı takvimleridir. Buna en önemsiz anları bile iºaretleyeceklerdir. Ama kader planlanamadığı için bu dünyada en uyanık Baºağın bile tahmin edemeyeceği ºeyler olur. Bir kaos içine düºme korkusu yüzünden bazı Baºaklar aºırı hareketlere eğilimlidirler. Hayat planlarını öyle abartırlar ki her coºku ve heyecan daha doğmadan yok edilir. Etraflarına koruyucu bir duvar örerler ve sonra da hapisteymiº gibi yaºadıklarından ºikâyet ederler.
Baºakların göze çarpan baºka bir özelliği de kendilerine çok dikkat etmeleridir. Bu, baºka burçların sinirine dokunabilir, örneğin Baºağın yatak odasındaki büyük aynanın önün de sivilce ve deri bozuklukları ile uğraºmaları gibi... Baºak erkekleri için saç dökülmesi en büyük talihsizliktir. Her sabah ºakaklarındaki boºluğun büyüyüp büyümediğini kontrol ederler.
Aºırı dikkatlilik, Baºaklarda sadece dıº görünüºte kalmaz. Bu burcun üyeleri iç dünyalarını da acımasızca incelerler. Kendilerinin ve diğerlerinin zayıf noktalarını görürler. Baºak tarafından yapılacak bir eleºtiri, karºı taraf için acı verici olabilir. Ama bunun içinde bir parça gerçeklik de her zaman vardır.
Baºaklar, büyük iddialar ve gerçekler arasındaki çeliºkiyi hemen fark ederler. Bu yüzden gerçekten sakin ve keyifli olduğu anlar çok nadirdir. O her olayı çok ciddiye alır. Ufak bir alay, kaba bir söz karºısın da Baºak köºesine çekilir ve görünmez olur. Baºkalarını cesaretlendirdiği konuları kendisi yapamaz. Alaylı sözleri yanlıº anlar. Zayıf noktalarına rağmen Baºağın ölçülü ve güvenilir bir karakteri vardır. Bu arada sakin görünüºünün altında bastırılmıº olan kuºku ve güvensizlik, bir gün patlayabilir. Bir örnek vermek gerekirse: Bu, tıpkı yüzyıllarca durulan bir volkan gibidir, volkan bir gün hiç belirti göstermeden patlar ve parıltılı ateºiyle çevresindeki her ºeyi felakete sürükler. Baºaklar patladıklarında, astroloji "vahºi Baºaklar"dan bahseder. Yanındakilere 180 derecelik dönüºleri kavramak zor gelir, çünkü bu burcun karakteri ne tamamen zıt durumdadırlar. Sadece Baºak çift karakterli değildir, İkizler, Yay, Balık gibi burçlar da öyledir. Bir öğüt: Baºak kontrolünü kaybederse, onu kendi haline bırakın. Böyle değiºimler "vahºi Baºak"ta tam bir fırtına etkisi yaratır. Yine de bu durum, Baºak insanlarının her endiºe ve sorunu içlerine atmaları ve sonradan değiºik "psikomatik" hastalıklardan acı çekmelerinden iyidir. Baºak, fiziksel sebeplerden çok, duygusal sebeplerden oluºan hastalıklara karºı özellikle duyarlıdır. Ancak baºka insanlara yardım edebiliyorsa kendi acılarını "unutur". Baºkalarının sorunlarını çözerken kendi problemlerinin üstesinden gelir. Yardım iºlerindeki görevlilerin çoğunun Baºak burcun dan olmaları bu nedenledir.
Sorunlu özelliklerden söz açılmıºken, Baºaklar haylazlık etmeyi severler. İnsanlığın geri kalanından farklı olduklarını düºündükleri için korkunç züppe olabilirler. "Güçsüz" buldukları insanların sorunlarına burunlarını sokarlar. Eğer kiºiliğinin vahºi ve aºırı titiz yanlarını göz ardı edersek Baºaklar güvenilir, çalıºkan, dikkatli, akıllı ve temelci insanlardır. Aileleri ve dostlarıyla yakından ilgilenirler. Yanına yaklaºılması kolay insanlardır. Bir sanat eleºtirmeni olarak, zevkleri ve kaliteyi fark etme yetenekleri vardır. Bu onları sanat eseri ve antika kolleksiyonculuğunun ustası yapar, özellikle de bu pahalı hobiyi olası kılacak bir iºleri varsa. Eºyaları dik katli kullanmayı bilirler, onlara bir ºeyi ödünç verirseniz, aynı ºekilde geri alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunun dıºında; onları yöneten akılcı Merkür, bir bardak ºarapla çakır keyif olmalarını sağlar. O zaman biraz katı olan Baºaklardan, kendileriyle bile dalga geçebilen esprili hikâyeciler çıkar.
Son olarak, özellikle yaºlı Baºak insanlarını ilgilendiren bir konuya değinmeliyiz. Baºaklar düzenli yaºam anlayıºlarından dolayı uzun yıllar yaºarlar. Yalnız kalmayı tercih ederler. Baºak insanları gençken bile parti çılgını değildirler. Arka planda olmayı severler, sadece saygı değer baºarılarla göze batmayı isterler. Kendilerine ihtiyaç duyulduğunu bilmek, iº ve aile yaºamlarına anlam katar. Çocukları evden ayrılıp hayat arkadaºlarına kaybettiklerin de yalnızlaºırlar. Her ºeye rağmen Baºak insanlarının birçok kültürel ilgi alanları vardır, okurlar, müzik dinlerler, çok yaºlanmamıºlarsa tiyatroya veya konsere giderler. Kitap ve müzik onlar için çok önemli olmasına rağmen, insan iliºkileri ve sıcaklığının yerini dolduramazlar.
Özellikle Baºak insanları yaºlanınca sabit fikirli ve hareketsiz olurlar. Gençler bundan korkmamalı ve bu muhafazakâr görünüºün altında sadece güvensizliğin yattığına düºünmelidirler. "Yaºlılar"' ın ne dediğini dinlemeliler. Baºak erkeklerinîn hikâyeleri özellikle hoºtur, çünkü eºsiz bir hafızaları vardır.

BAªAĞIN KÜNYESİ

En önemli özellikleri : Dürüstlük, alçak gönüllülük, ölçülülük
En zayıf noktaları : Titizlik, hasta olmaya karºı abartılı korku
Önerilen meslekler : Doktor, hemºire
Yeteneksizliği : Halkla iliºkiler yöneticisi
Kadın olarak : Rahibe Theresa
Önerilen araç : Bisiklet
En sevdiği yemek : Güzel köfteler
En sevdiği içecek : Havuç suyu
En sevdiği renk : Mavi
En sevdiği dergi : Hayır kurumlarına yardım dergisi
En sevdiği spor : Jimnastik
En sevdiği kitap : Hercule Poirot'lu kitaplar
En sevdiği eğlence : Etrafı toplamak
TV' deki favori programı : Yarıºmalar
Kaybetmek istemeyeceği mobilya : Yazı masası
Metal : Merkür
Uğurlu taºı : Safir
Tehlikeli bölge : Karın, bağırsak
Bulunmayı en sevdiği yer : Park

Aºk ve Evlilik

Baºak Erkeği

Baºak erkeği bir Don Juan değildir, Dikkatli ve sabırlıdır. Yeni bir iliºkiye girip bir kadına yaklaºması
uzun zaman alır. Ama utangaçlığın dan kurtulup harekete geçerse, umulmadık yetenekler geliºtirebilir. Baºak erkeği flörtlerin üstadıdır. Bunu baºarmak çok cazip olması gerekmez. Çünkü baºka özellikleri var dır.
Yağ çekmeyi, inanmadığı ºeyleri söylemeyi beceremez. Genelde kadınları açıklığı, dürüstlüğü ve keskin zekâsıyla etkiler. Baºak erkeği çevresine güven saçar ve "zayıf cins"i kendine çeker. Eğer birini elde etmeye uğraºıyorsa, bunu klasik bir ºekilde, çiçekler ve tatlılarla yapar. Bunun için bir çok babaya ideal bir damat olarak gözükür. Romantizm ve duygusallıklar ona göre değildir. Aºk saatinden önce bile iç çamaºırlarıyla çoraplarını düzenli bir ºekilde sandalyeye koyar.
Baºak erkeği, ciddi bir iliºkiye olgun bir ºekilde düºünüp taºınarak karar verir. Ama birine "evet" derse, ona hayat boyu sadık kalır. "Benliklerini bulmak" isteyen eºitlikçi kadınlar için, biraz fazla bağlayıcıdır. Eºinin hayatını elinde tutmak, onu ve çocukları koruyup beslemek ister. Bunun için mesleki ilerleme ºansından mahrum bırakılmamayı is ter. Mutfak parası ve hediyeler konusunda Baºak erkeği cimrilik yapmaz. Ama yine de çok ekonomik düºünür. Kutlama günlerinde kuru çiçek yerine, gül veya karanfil hediye eder.

Baºak Kadını

Baºak kadınının yanında birçok çapkın avuçlarını yalamıºtır. Çök zor fethedilen diºi burçlar grubundandır. Ona "tam bir erkek" ve maço rolünü oynayan erkek, oyunu kaybeder. Onun güvenini sadece dürüst fikirleri olduğunu ispatlayan ve kartlarını açık oynayanlar kazanabilir. Baºak kadını kesinlikle sırlara ve gizliliğe eğilimli değildir. Parola sı "ya hep, ya hiç"dir. Bir erkeği eleºtiren, değer veren bakıºıyla gömleği ne kadar soyabilir, ama gömleği bir çok ciddi konuºmalardan, kutsal sözlerden sonra çıkarır. Ama dikkat! Aºk yeminleri zayıf görünmemeli, çünkü Baºak kadını her ºeyde olduğu gibi aºk ve sekste de ölçü ve ihtiyatlı olmadan yanadır. Yine de onu kazanan kiºi, mükemmel bir ev kadını ve iddialı bir eº kazanır. Çocuklar için Baºak kadını çok iyi bir annedir, ara sıra sıkı ve ters görünebilir. Bu onun, bağımsızlığından evlikte de vazgeçmeme isteğindendir. O sahiplenici veya kıskanç değildir. Onun için evlilik, temelinde aºk ve dürüstlüğün bulunduğu ve iki tarafın da uymaları gereken bir sözleºmedir.
ݺ hayatında Baºak kadını sözüne bağlılığı ve dürüstlüğü ile parlar. O düºünebileceğiniz en iyi hemºire veya özel sekreterdir. Bunun yanında iº ve özel hayatını kesin bir ºekilde ayırır. Eğer ºefi iº sırasında kaytarırsa, onu hemen ihbar edecektir.

BAªAĞIN ÜNLÜLERİ

Michael Jackson, Uğur Dündar, Vitali Hakko, Peter Sellers, Ray Charles, Ingrid Bergman, Agatha Christie, Greta Garbo, Leo Tolstoy, D.H. Lawrence, Sophia Loren, Fri edrich Nietzche.

Baºağın Diğer Burçlarla İliºkileri

Baºak Kadınının Karºı Cinsten Burçlarla İliºkileri

Baºak Kadını - Koç Erkeği

Koç ve Baºak birbirine zıt burçlar dır. Biri boynuzlarıyla duvarı yıkmaya çalıºırken (tıpkı burcunun sembolü gibi), öbürü beyniyle çıkıº yolu arar. Ama bildiğiniz gibi, zıt kutuplar birbirini çeker. Bunun için Bayan Baºakla Bay Koç arasındaki iliºkinin kötü sonuçlanacağı söylenemez.
Baºak kadını Koçun macera merakından, kavga mantığından, erkeksi kendine güveninden etkilenebilir. Koçun bu özellikleri Baºağı etkiler, ama kıskandırmaz ve mutsuz etmez. Çünkü savaºabilir ve baºkalarıyla beraber olduğunda bile mantığın yolunu izler. Bir iliºkiye karar verdiyseniz, birbirinizin "haklarını' ve "yetkilerini" iyi belirleyin yoksa kavga çıkabilir. Bir Baºak-Koç iliºkisinde "hakimiyetin kırıldığı nokta", cinselliktir. Koç tahrik edilebilir, davetkâr ve kaçamaklara meyilli biridir. Sevgisin inansanız da zaman zaman yapacağı kaçamaklara kolay kolay alıºamayacaksınız.

Baºak Kadını - Boğa Erkeği

Astrologlar bunun ideal bir kombinasyon olabileceğini söylerler. Ama onun, hayalerinizin erkeği olduğıınu anlamanız uzun sürebilir. Çünkü siz çok dikkatli ve gerçekçisiniz ve o da hemen ayaklarınıza kapanacak cinsten bir adam değildir. Boğa ve Baºak, toprak grubunda yer alır. Bu, ikisinin de mantıklı ve dikkatli olduklarını gösterir.
Boğa erkeği ağırbaºlı ve güvenilirdir,'gerçek bir dost, iyi bir koca ve babadır. Sizin gibi o da boº zamanını kendi dört duvarı arasında geçirmekten hoºlanır. İkinizin de tutucu bir yapısı vardır. İkinizi "kendi evin de kahraman" olarak alaya alabilirler. Ama alay edenler belki de kendileri güvenli bir evde kurallı ve barıº dolu bir hayata özlem duyuyorlardır.
Boğa erkeği gerçek bir erkektir ve seksüel enerjinizi tüketecektir. Ama çok fazla bir arada kalmayın. Çünkü dıº dünyayla iliºkisi olmazsa Boğanız çekilmez ve inatçı olabilir.

Baºak Kadını - İkizler Erkeği

Bu iki burcun birçok ortak ve karºıt yönleri vardır. İkisi de Merkür ta rafından yönetilir. Bu gezegen zeki İkizlere ve çözümleme yeteneği mükemmel olan Baºağa farklı karakter de zihinsel hareketlilik verir. Diğer yandan İkizler hava grubundandır. Bu onları hesaplanamaz yapar ve değiºim çabalarının temelini oluºturur. Baºak tam tersine toprak grubunda dünyaya gözlerini açmıºtır ve daha çok deneyimlerine güvenir.
Bu iliºkide uyum potansiyeli çok fazladır. İkizler erkeği, sizin soğuk olmanıza asla izin vermeyecektir. Ya ondan büyülenirsiniz ya da onu dönek ve yüzeysel bulursunuz. Çok cazibeli olmasına rağmen, onun maceracılığı ve ani ruh hali değiºimleri sizi deli eder. Bin ºeyi bir anda yapabilir (çok azını bitirmesi olasıdır). Kesinlikle sıkıcı bir eº değildir.
Hareketli aºk hayatı ve çabuk sıkılma hastalığı, onun bir evlilik için pek uygun olmadığını gösterebilir. Bu nedenle hayatınızın erkeği, değilse, hiç ümitsizliğe düºmeyin. İkizler erkeğiyle bir kaçamak sizin için yine de unutulmaz bir deneyim olabilir.

Baºak Kadını - Yengeç Erkeği

Baºak Kadınıyla Yengeç erkeği, anahtarın kilide uyması gibi birbirlerine uygundurlar. Çünkü birine da yanma ihtiyacı içinde olan Yengeç, siz Baºakta kabuğundan çıkmak için ihtiyaç duyduğu duygusal emniyeti bulur. Sonradan gerçek dünya ya gözlerini açtığında fantezileri ve romantik duyguları onda yeni sayfalar açacak ve okumaya hazır duruma getirecektir. Böylece ikiniz de zıt karakterlerinizden fazlasıyla yararlanacaksınız. İkiniz de kabuğunuzdan çıkıp hayattan ortak bir zevk alacaksınız.
Çevrenizde sizden daha güçlü bir kiºiliğe sahip birini istiyorsanız, sorunlar çıkabilir. Yengeç rahat bir arkadaºtır ve dıº dünyadan devamlı desteğe ihtiyacı vardır. Yengeç erkeğinizin eriºebileceğinin daha azıyla mutlu olabilmesi, sizin gibi hırslı bir insanı deli edecektir. Bunun için evlilikte iºinize devam ederseniz, yolunuza engeller çıkarmayacaktır. Eve geç gelmeniz gerektiğinde akºam yemeğini hazırlayabilecek bir insandır.

Baºak Kadını - Aslan Erkeği

Aslan erkeği bir paºadır. Bunu, bu burcun bir üyesiyle herhangi bir iliºkiye girmeden bilmelisiniz. Sizi tutkuyla sevecek ve el üstünde tutacaktır. Ama buna karºılık sizden doğal olarak, rahat bir ev sağlamanızı, onunla ilgilenmenizi ve dört dörtlük bir kadın olmanızı bekler. Bu, kıyafetlerle baºlar (Aslan erkeği "kot ve kazak" giyen kadınlardan nefret eder) ve sekste sona erer (kendinizi ona tamamıyla vermelisiniz). Belki tipik Baºak sınırlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Zekânız ve, gayretinizle ev kadını rolünde mutlu olup olmayacağınız ºüphelidir.
Çok önemli: Aslanın eºi için tam bir flört yasağı vardır. Çok kıskanç ve sahiplenicidir ve asla baºka birine bakmanıza izin vermeyecektir. Eğer rolünüze karar verdiyseniz, bir Baºak kadını olarak ona sadık kalmak size zor gelmeyecektir.

Baºak Kadını - Baºak Erkeği

Aynı burçtan olanların iliºkisinde bazı problemler olabilir. Bir ºey kesir: Çok ortak noktanız var. Huzur ve uyum özlemi içindesiniz aile ve iºte düzeni seviyorsunuz. Cinsel yaºamınız pek tutkulu değil, ihtiyatlı davranmaya önem veriyorsunuz. Çünkü size ºefkatli ve yumuºak davranılmasını istiyorsunuz. Sadakat ve güvenilirlik ikinizin de güçlü yanlarındandır ve bu konuda pek sorununuz olmayacak. Mutsuzluk sadece hayatta biraz da kavganın olması gerektiğini fark ettiğinizde baºlayacak. O zamana kadar ortak nokta olarak çok değer verdiğiniz her ºey sinirinize dokunacaktır. Bu nedenle evlilikten önce, uyumun sizin için hayatınızı bir fanusta geçirmek isteyip istemeyeceğinize değecek kadar önemli olup olmadığına karar verin.

Baºak Kadını - Terazi Erkeği

Büyük olasılıkla Terazi erkeğinizle bir konserde tanıºtınız. Çok ilgiliydi ve hüzünlü sahnelerde biraz ağladı, bu da sizi öfkelendirdi. Terazi erkekleri Venüs'ün etkisinde kalan bir burçta doğan herkes gibi estetiğe önem verirler ve romantiktirler. Duygularına bağlılık Terazi insanlarını biraz tutarsız yapar. Burcunun sembolü gibi bir o yana, bir bu yana kayar ve çok nadiren dengede kalır. Buna Baºak kadını olarak alıºmak zorunda kalacaksınız. Terazi erkeğine sadece karakteri oturduğu zaman eºlik edin. Baba olarak haklar konusundaki duyarlılığı ile çocuklarına iyi bir örnek olacaktır.
Terazi erkeği baºka insanlarla olan iliºkilerinde sizin gibi uyuma önem verir. Eğer uzun vadeli bir iliºki istiyorsanız, daima eleºtiren dilinizi biraz tutmanız ve iyi niyetli pratik öğütlerini reddetmemeniz gerekir. Terazi erkekleri Baºak burcunda doğanların serinkanlı ve analitik yapıları karºısında kendilerini sık sık yanlıº anlaºılmıº veya anlaºılmamıº hissederler.

Baºak Kadını - Akrep Erkeği

Sır dolu, tutkulu Akrep ve mantıklı, ihtiyatlı olmayı seven Baºak. Bu iliºkide ºiddetli romanslar için gerekli her ºey vardır, ama aynı zamanda hayat arkadaºlığı için gerekli tüm patlayıcı madde de vardır.
Eğer yolunuza bir Akrep çıkarsa hemen evliliği düºünmeyin. En iyisi onun bakıºlarının üzerinizde dolaºmasının tadını çıkarın. Akrep erkeği cinsel açıdan en aktif burçlar içindedir. Bir kadını baºtan çıkarmak onun için erkeksi gücünün kanıtıdır. Eğer çok çekingen Baºaklardan değilseniz, duygusal enerjinizi açığa çıkartacaktır.
Büyük bir olasılıkla iliºkinizin büyük bölümünün cinsel tutkudan oluºtuğunu fark edeceksiniz. Agresif Akrep' i gerçekten anlamak ve sevgisini kazanmak çok zordur. Eğer her ºeyin mantıklı bir açıklaması olduğu fikrinizden vazgeçerseniz, flörtünüzden ilginç ve uzun süreli bir iliºki doğabilir.

Baºak Kadını - Yay Erkeği

Baºak, Yay burcundan olan bir erkekte aradığını bulacaktır. Yay için özgürlük her ºeyden önce gelir. Damarlarında çingene kanı akar. En iyisi, onun özgürlük isteğini kabul edin. Eğer onâ ne zaman isterse gidebileceği hissini verirseniz, zamanla biraz durulacaktır. Ama buna güvenmemelisiniz. Böyle bir iliºki Baºak için tehlikeli olabilir. Çünkü kiºiliğinden fazlasıyla ödün vermek zorunda kalabilir. Görev ve hakların iddia edilmediği arkadaºça bir temelde kalın. Çok ºakacı ve iyi bir konuºmacıdır. Eğer kötü bir duruma düºerseniz, Yay arkadaºınız elinden gelen yardımı yapacaktır. Ara sıra yaptığı küstahlıklar, arkasında güvensizlik ve sinirliliğini saklamaya çalıºtığı bir maskedir.
Eğer yine de evlenmeye cesaret ettiyseniz, onun iyi ahçılığınıza gereken değeri vermemesine kızmayın. Evcimenliğe hiç değer vermez.

Baºak Kadını - Oğlak Erkeği

Astrologların hemfikir oldukları ºey, Baºak ve Oğlağın sadece birbirlerine uyduğudur. Ama araya aºk girerse...
İkiniz de toprak grubunda doğmuºsunuz. Baºaktan daha çok uyum, düzen, görev ve sorumluluk arayan tek burç Oğlaktır. Hayatın da düºüncesizliğin hiçbir ºekline yer yoktur. Adımlarını dikkatle atar, çünkü ona göre yanlıº bir adım ölüm demektir. Hesapsız, ani hareketlere olan korkusu Oğlak erkeğini sekste çekingen yapar. Ama tutuk değildir. Bunlar özellikle ateºli kadınların hoºuna gitmeyecektir.
Oğlak erkeğiyle iliºkiye giren, Baºak kadını inisiyatifli olmalıdır. Genelde ilk adımı atan siz olacaksınız,
çünkü Oğlak erkeği aºk iºlerinde siz den daha çekingendir. Daha yakın, tanıºtığınızda ona güven ve cesaret vermelisiniz. Onu aºağılık kompleksinden asla tamamen kurtaramayacaksınız. Depresif denilebilecek derecede pesimisttir. Bu negatif huy sizin iyimserliğinizle ortak bir yol bulacaktır. Birbirinizi en iyiye tamamlamalısınız.

Baºak Kadını - Kova Erkeği

Onun için harika bir akºam yemeği hazırladınız, ama o nihayet üç saatlik gecikmeyle geldiğinde mumlar sonuna kadar yanmıº, patatesler soğumuºtu...
Kova erkekleri dalgın, unutkandırlar, dakik değildirler. Bazen bu dünyadan değillermiº gibi düºünebilirsiniz. Umutsuz idealistlerdir, olayların akıºını değiºtirmek isterler ve birisi hayallerini dinlemek istemezse hayal kırıklığına uğrarlar. Çekingen ve gerçekçi Baºak kadını olarak, Kova erkeğinin yanında çok fazla sabra ihtiyacınız vardır. Ondan çok farklısınız, bu neden size âºık olduğunu açıklayabilir. Sadece bu bile onu durdurup durduramayacak halde olduğunuzun bir göstergesidir. Eğer Kova erkeğine anne değil de bir sevgili olmak istiyorsanız, onda yardıma muhtaç olduğunuz duygusunu yaratın, aslında gerçekten de öylesiniz. O zaman sadece almayacaktır, verecektir de. Belki hayallerindeki büyük saraylar yerine size rahat bir ev kurar.

Baºak Kadını - Balık Erkeği

Balık erkeğiyle her iliºki duygusaldır. İlk etkinin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Baºak erkeği yumuºak ve korumaya muhtaç görünür, ama Neptün'ün yönettiği karakterinde tehlikeli sığlıklar vardır.
Sizi en çok gerçeklere bağlı olmayıºı öfkelendirir. Tamamen içgüdülerine güvenir ve basit ama cesur fikirleriyle sizin tartılmıº planlarınızı boºa çıkarabilir. Ama onu hayalperest olarak damgalamayın. Onun riskli fikirlerinin, etki-tepki prensibinin savunucusu olan size, uymasa da geçerli olduğunu farkedeceksiniz.
Kendinizi Balık erkeğine kaptırdınız ve onun hayalciliğiyle uzlaºtınız, o zaman iliºkinizin geleceğinden emin olabilirsiniz. Balık erkekleri gerçekten dürüst kocalardır. Çocuk eğitimini onun hayalci doğasına bırakmamalısınız.

BAªAĞIN HANGİ BURÇLARLA ARASI İYİDİR?

Çok iyi : Boğa ve Oğlak
İyi : İkizler, Yengeç, Balık ve Koç
Kötü : Kova, Aslan ve Akrep
Ne iyi ne kötü : Terazi ve Yay

Baºak Erkeğinin Karºı Cinsten Burçlarla İliºkileri

Baºak Erkeği - Koç Kadını

Koç kadınının baskın olma eğilimi, Baºak erkeğiyle bir iliºkiyi en baºtan çok karmaºık yapar. Her ºeyi trajik bir ºekilde ele almazsınız ama, her emre uyan bir kılıbık da değilsiniz. O kesinlikle sizin evcilliğinizin tam karºıtı olan aktif, tipik bir iº kadınıdır. Asla evinin kahramanı rolünü benimsemeyecektir. Bayan Koç en iyi kendisiyle ilgilenir. Centilmen tutumlarınız bile onun için beº para etmez. Beraber çıkarsanız, restoranın kapısını size tutan o olacaktır.
Ama kısa zamanda, onun görüntüdeki saldırganlığının altında kolay incinen bir karakter olduğunu anlayacaksınız. Eleºtiriye neredeyse nevrotik bir tepki verir. Haksız olduğunu asla kabul edemez, bu Achilles topuğu onu "alt etmek" için size iyi bir fırsat verebilir. Anlayıº ve iyilikte onu kendinize uzun süre bağlayabilirsiniz.


Baºak Erkeği - Boğa Kadını

Bir Boğa kadınıyla çıkmak, sizin için çok zor olmayacaktır. İkiniz de toprak grubundansınız ve bu iliºkinize sağlam bir temel sağlar.
Hayattaki en önemli ºeyler, ikiniz için de güvenli bir varoluº, rahat bir ev ve sorunsuz bir aile yaºamıdır.
Boğa kadınınız için uzun zaman çabalamıº ve kazanmıºsanız, size rüyalarınızı gerçekleºtirmede yardımcı olacaktır. Ama sakın ºaºırmayın: O sizin tam tersinize, evinde,n dıºarı çıkmayan bir külkedisi değildir. Gezileri ve macerayı sever, özgürlük ve bağımsızlığa değer verir, ama güvenli bir yere dönebilme güvenine ihtiyacı vardır.
Boğa kadınınızın bu enteresan karakteri, iliºkinizin sıradan olmasını engeller. Akºamları isteyecek bir ºeyiniz kalmayacaktır. Boğa burcun dan bir kadından baºka kim sizi cin sel engellerinizden kurtarabilir...
Bazen çılgına döner ve tabaklar etrafta uçuºur. Buna da iliºkinizin devamı için katlanmalısınız.

Baºak Erkeği - İkizler Kadını

İkizler kadınının yanında neyle karºı karºıya olduğunuzu bilemezsiniz. İnsanın tutmayı baºaramadığı bir civa küresi gibidir. Ani ruh hali değiºimleri sizin için anlaºılmazdır. Sık sık harika bir ºey karºısında ºaºırıp kalmak isterseniz, bunu onunla deneyin. İkizler kadını cazibesinden emindir ve erkekler karºısında alıºılmamıº baºarılar elde etmiºtir. Onunla olmak çok eğlencelidir. Partilerde ve samimi buluºmalarda onunla çok eğleneceksiniz.
Ama sıkı bir beraberlik için çabalıyorsanız, yaºama açlığını biraz olsun yenmesini beklemeniz gerekecek. Kendisiyle ve dünyayla anlaºtığında ve alıºılmamıº hayat biçiminin uzun vadede bir ºey getirmediğini fark ettiğinde, sizin için vakit tamamdır. Ama dikkat: Onu değiºtirmeye çalıºmayın. Sizin hayal ettiğiniz özenli anne ve iyi bir ev kadını olmak, İkizler kadını için imkânsızdır.

Baºak Erkeği - Yengeç Kadını

Yengeç kadınının her ºeyden önce aradığı sıcaklık ve emniyettir. Sizi koruyucu olarak, cesaret gereken durumlardaki bu burçta sıkça görülür ona destek olacak güçlü bir eº olarak görmek ister. Ama onu kandırmaya çalıºmayın. Sizin sinirleriniz de demirden değildir. Yengeç kadını olarak ona rol yapmaya veya kendinizi olmadığınız gibi gösterme ye çalıºırsanız bunu hemen hissedecektir. Bu onda Baºak sevgilisine karºı güvensizlik ve ºüphe uyandıracaktır.
Kural olarak iliºkinin dayanıklı kısmını sizin oluºturduğunuz bir gerçektir. Sizin gücünüz uzun bir iliºkinin temeli olabilir. Yengeç kadını bir kere kararını verirse size tamamen güvenecek, kaderini ellerinize bırakacaktır. Bu sizi mutlu edebilir, ama çok büyük bir sorumluluktur.
Eğer mükemmel bir ev kadını ve gerçek bir anne istiyorsanız, daha fazla aramanıza gerek yok. Bu durumlarda ona tamamen güvenin ve söylenme huyunuzdan vazgeçin. Bu, Yengeç kadınında alerjik bir tepki yaratabilir.

Baºak Erkeği - Aslan Kadını

Kendimizi aldatmayalım: Aslan kadınının cazibesinin yanında yere çok zor basarsınız. Aslan kadınları çok duygusaldırlar, size yorgunluk ve çok paraya mal olurlar. Diğerlerinden biri olmamaya dikkat edin, çünkü Aslan kadınları genelde ateºli âºıklar haremiyle muhabbet ederler, aynı açık av sahası gibi.
Baºak erkeklerinin Aslan kadının dan baºka birine kalplerini vermeleri gerçekten çok nadirdir. Onu bu beraberliğin cennetine çıkarmaktan ve onun için önemli olan diğer ºeyleri unutturmaktan zevk alırsınız. Sadece onunla olabilmek için etrafı toplamaktan bile severek vazgeçeceksiniz.
Evlilikte karakterleriniz çarpıºabilir. ݺ kadını Aslan eºiniz, sizden hızlı bir ºekilde kariyer yaptığında erkeklik gururunuz kırılacaktır. Bu yüzden ona sitem etmeyin. Sizin aºağılık kompleksinizi komik bulacaktır.

Baºak Erkeği - Baºak Kadını

İki Baºak insanının çekingen ve karºı cinse karºı utangaç davranıºlarıyla birbirlerini nasıl buldukları bir muammadır. Genelde birbirlerini aile doktorlarının bekleme odasında veya cumartesileri çamaºırhanede tanırlar. İlk randevu özellikle romantik ve çok fırtınalı olmayacaktır. Birbirinizi yakından tanırsanız, birçok ortak nokta bulacaksınız, bel ki de çok daha fazla....
Baºak kadınının sıkı ahlâki fikirleri vardır. Dürüstlük ve sorumluluk bilinci, onun için boº sözler değildir.
Bağımsızlılığa değer verir ve hayat arkadaºından da bu fikrini paylaºmasını bekler. Kavgalı beraberlikler ona göre değildir. Bunlar, sizin de uyum sağlayabileceğiniz ºeylerdir. İki Baºak insanı arasındaki iliºki nesnel bir durum olacaktır. Ama bu gerçekten sevmediğinizi göstermez. Eºiniz size karºı bazen kapalı ve tutkusuz olsa da bundan bir ºey çıkarmayın. Sizken diniz de duygularınızın açığa çıkarıl masından hoºlanmıyorsunuz.

Baºak Erkeği - Terazi Kadını

Terazi kadınının en alıºılmıº özelliği değiºkenliğidir. Bugün sonsuz aºktan bahsederken, yarın bir buz dağı kadar soğuk olabilir. Siz katı bir Baºak olarak onun daimi ruh hali değiºimlerini anlayamayacaksınız.
Onu. anlamak hemen hemen imkânsızdır. Ve en kötüsü: O "anlaºılır olmayı" kesin bir ºekle sokulmayı reddeder. Kendinizi gerçekten bu rulete kaptırmak istiyor musunuz?
Bu en azından kısa, ateºli bir macerayı anlatmaktadır. Bir kadın olarak, kaçamak istemeyeceğiniz bir tiptir. Pervasız, neredeyse çocukça yaºama biçimi sizi ºaºırtır ve sabit düºünme biçimi size yararlı olabilir. Belki birbirinizden bir ºeyler öğrenmeye açıksanız, bu iyi bir iliºkinin temeli olabilir.Her ºeyden önce sanat alanında çok ortak noktanız olmasına rağmen, hiç bir zaman onu "tekelinize" alamayacaksınız. Kendinden emin bir ºekilde ilgi alanlarına yönelir ve sayısız tanıdıklarıyla buluºur. Evlilikte kıskançlığınızı dizginlemelisiniz. Terazi kadını flört etmekten hoºlanır. Bu genellikle zaman geçirmek içindir.

Baºak Erkeği - Akrep Kadını

Eğer Akrep kadınıyla aranızda bir çekim olduysa, bazı ºeylere hazır olmalısınız. Akrep bütün burçların en tutkulu ve ateºlisidir. Sizin tam tersinize o duygu ve dıºavurumlarını çok zor kontrol eder. Onun esrarengiz olaylara ve kara büyüye olan ilgisi sizin için tamamen anlaºılmazdır. Bunu tam bir saçmalık olarak görürsünüz, ona bir türlü bağınızı koparamazsınız. Bu kadının birçok sırrı vardır buna alıºmalısınız. Belki de o, sizin açıklığınız ve dürüstlüğünüzden etkilendiğinden size aºık olmuºtur. İkiniz de kendinizi çok iyi tanısanız da o, kiºiliğinin belli noktalarına değer vermemekte direnecektir.
Ateºli doğasından ötürü Akrep kadını değiºimi ve her tür heyecanı sever. Devamlı serserilik yaptığı için, siz kıskançlık sahnelerine yatkın olacaksınız. Sitemler burada hiç bir iºe yaramaz, çünkü bu kadın kiºiliğinden asla vazgeçmeyecektir. Değiºim ve heyecanla Akrep kadınını kendinize uzun süre bağlayabilirsiniz.

Baºak Erkeği - Yay Kadını

Yay kadını çok olumlu ve sizin için tam anlamıyla doğru insandır. Onun sözünü esirgemezliği tam size göredir. Siz de bazen dilinizi zor tutarsınız. Sizden ilerde olduğu tek nokta cürettir. ݺ hayatında çok hırslıdır. Kariyeriniz pek iyi olmasa da size geride kaldığınızı hissettirmez. Bayan Yay evdeki günlük rutin iºler için pek sabırlı değildir. Bu durum da "tam bir erkek" olmadığınız duygusuna kapılmadan ev erkeği rolü nü oynayabilirsiniz. Yay kadınınız cinsel açıdan siz den çok fazla ºey istemeyecektir. O bir erkekte fiziksel noktalardan çok, akla önem verir ve entellektüel olarak hiç de fena sayılmazsınız. Sağlığın bilincinde, ama biraz tembel bir Baºağa, Yay kadınının sportif hareketlerinin yararı dokuna bilir. Bırakın, uzun bir yürüyüº boyunca sizinle konuºsun, böylelikle ikiniz de uzun ve sağlıklı bir yaºama sahip olabilirsiniz.

Baºak Erkeği - Oğlak Kadını

Herkesin "ciddi bir kız" dediği kiºi, Bayan Oğlaktır. Gerçek aºkı, hayatının erkeğini arar ve sizin yanınızda doğru adrestedir. Tanıºtığınızda, sanki onu daha önceden de tanıyormuºsunuz hissine kapılacaksınız. Birbirinize karakter olarak çok yakınsınız. Ama ona tutamayacağınız sözler vermeyin. Sizin her sözünüze güvenir, aklınızdaki sadece bir gecelik iliºkiyse onu çok yaralarsınız.
Oğlak kadını size âºık olduğu an da ortak geleceğinizi planlamaya baºlar. Onun sadece hoºlanması imkânsızdır, kıskançlığı size tamamen güvenebileceğini anladığı anda söner, ama asla tamamen silinmez. .
Oğlak kadını, kocasının mesleki yükseliºine yardımcı olmak konusunda çok hırslıdır. Ailesi ve eviyle her zaman ilgilidir.

Baºak Erkeği - Kova Kadını

Kova kadını üzerinizde uyuºturucu etkisi yapabilir. O diğer kadınlar dan sarhoº edecek kadar farklıdır, ilk randevudan sonra bu kadın olma dan yaºayamayacağınızı düºüneceksiniz. İlginiz hafiflediğinde, onun fantezileri, ütopyaları ve devamlı geniºleyen seri fikirleri karºısında sadece kafanızı sallayacaksınız. Bu, sizin gibi bir realiste göre değildir. Kova kadını sizin sıkı kurallı dünyanızı karmakarıºık edebilir. Tıpkı uyuºturucu gibi zararlı olduğunu bilirsiniz, ama ondan zor vazgeçersiniz. .Onunla sıkı bir beraberlik, sizin için bir risktir. Eğer yeterince dayanıklıysanız, bu deneyi baºarırsınız ve ºimdiye kadar bilmediğiniz dünyalara girersiniz. Eğer bir Kova kadınını gerçekten seviyorsanız, birbirinizi tanımaya çok zaman ayırın. Yoksa tanımadığınız bir dünyaya dalıº, vurgun etkisi yapabilir.

Baºak Erkeği - Balık Kadını

Kova kadını gibi Balık kadını da ilginç, neredeyse mistik bir tanrıçadır. Ama ondan korkmanıza gerek yok. Tam tersine, sizin için ideal bir eº olabilir. Balık kadını utangaç, romantik, içine dönük bir tip olarak tanınır. Kendisine haksızlık edildiğini düºündüğü zamanlarda, aºırı tepki verebilir. Böyle durumlarda deli gibi olur ve kiºiliğinin bir sürü karºıtlık içerdiğini belli eder. Gerçekçi Baºak erkeği, Balık kadınını elinden kaçırmadan uygun ºekilde "davranmasını" bilir. Siz, onun güvenlikte olma özlemini tatmin edeceksiniz. Bir Balık kadını yönetilebilir, ama özen gösterilip ºımartılabilir de. Asla onun evlilik veya doğum gününü unutmayın. Küçük ihmaller onda büyük etkiler bırakabilir, çünkü kendi kendini analiz yöntemiyle bütün problemlerini adama kıllı abartır. Faydasız ºüphe ve uyuºukluğa karºı, çocuklar en iyi ilaçtır.
Ufak ºeylerle yetinebilir ve size kendinize güveninizi kazanmada ve kendi ayaklarınızın üstünde durmada yardım edecektir. Çocuklarını çok ºımartmasına rağmen, kimse ona sitem edemez. Ama konu, tek bir çocuksa terbiyeye düºkün olan Baºak erkeği, onun yetiºtirilmesine el atmalı ve kontrol etmelidir.
Balık kadını kesinlikle mükemmel bir ev kadınıdır. Size ve ailenize rahat bir ev sağlayacaktır. Özellikle evin döºenmesi konusunda yeteneklidir. Hayatı boyunca severek antika dükkanlarında ve bit pazarlarında gezer ve oralarda bazen çok az paraya küçük zenginlikler bulur.
Balık kadını sadece eski eºyalarla değil, flört ettiği genç erkeklerle de ilgilenir, korkmayın Bay Baºak, onu bu harekete iten hemen hemen her zaman meraktır.

Sağlık, Enerji ve Mesleki Eğilimler

Bir doktorun bekleme odasında oturanların burçlarını sorun. Kesinlikle birçoğu Baºak burcunda doğmuºlardır. Sağlık, Baºak için çok ciddi bir konudur. Hayatı boyuncu fiziksel sağlığından ºüphelenir, mızmızlanmalarıyla arkadaº ve akrabalarını bıktırır ve her belirtiyi olası hastalık olarak görür.
Tipik Baºak insanları uzun yaºarlar. Bu tabii ki sağlığın değerini bilmelerine bağlıdır. Bu durum bazı Baºakların durumu abartıp bazı hastalıkları sinirsel fantezilerden çıkardıklarını da ortaya koyar.
Hipokondrik insanlar gerçek acı veya hastalıklar hissederler. Söylendiği gibi "psikosomatik" olan ve bir çok Baºağın rahatsız olduğu bu ºikayetler, ilk sırada karın ve bağırsak bölgesinde görülür. Günlük hayatlarının her problemi Baºakların `'karnına vurabilir."
Aile ve meslek hayatında yaºadıkları strese Baºak insanlarının tepki si genelde astım krizleri olur, bunun yanında bastırılmıº cinsel sorunlarda cilt hastalıkları olarak ortaya çıkabilir. Psikosomatik hastalıklar alıºılmıº ilaçlarla çok zor iyileºirler. Birçok Baºak bunun için doktordan doktora koºarlar ve sonunda bir büyücü veya psikologta dururlar.
Birçok sağlık probleminin Baºak insanına göre sebebi iº hayatıdır. Baºak insanları için iº bir eğlencedir. Çok fazla enerjileri vardır ve iºlerini anında hallederler. ݺ onlar için asıl ihtiyaçlarının karºılanmasına tabii ki doğru mesleği seçtikleri zaman yarayan bir araçtır. Eğer Baºak yanlıº yerde oturuyor ve enerjisini ona zevk veren bir ºeye aktarımıyorsa, arta kalan enerjisini vücudundan dıºarı atamaz. Sonuçları, yukarıda belirttiğimiz cinsten sinir bozukluklarıdır. Böyle bir durumda hemen iº değiºimi tavsiye edilir.
Baºak bedensel iºlerden çok zihinsel iºlere eğilimli olduğundan, hareket ve temiz hava eksikliği duyabilir. Görev ve sorumluluk duygusu sebebiyle öğle tatilinde bile çalıºtığın da, bunu dengelemek için yürüyüº kadar, evde veya büroda jimnastik ve yoga seansları da yararlıdır.
Sağlıklı yaºama kapsamına dengeli bir beslenme de girer. Bu konuda birçok Baºağa öğüt vermemize gerek yok. Çok az Baºak akºam yemeğinde bir hamburger yer. Daha çok piºmemiº gıda maddelerini, yeºil salatayı, süt mamullerini tercih ederler ve kendi ekmeklerini kendileri piºirirler tabii ki tamamen saf undan. Baºak insanları genelde vejeteryan yaºarlar. Aºırı görev bilinciniz evlilikleri çekilmez yapabilir. Sorumluluk sahibi bir eº olarak eºinizin de sizin yaºam ºartlarınıza uymak zorunda kalmamasına dikkat edin. Baºak insanları her yiyeceği düºünerek seçerler. Örneğin çiğ besinler zor hazmedilir. Buna rağmen bu yemekler inatla Baºak insanının alıºveriº listesinde yer alır ve yemek zamanından sonra hazımsızlıklar baºlar. Hoºunuza giden ºeyin ne olduğuna yemekten sonra karar vermelisiniz. Kendilerine sağlık havarileri diyenlerin her söyledikleri ne güvenmeyin. Ayrıca ekonominin çarklarına düºmeyenlerin ne kadar para biriktirdiklerinden haberiniz var mı?

BAªAĞA UYGUN MESLEKLER

1. Resmi Meslekler:

Doktor, hemºire, eczacı, hasta bakıcı, laboratuar görevlisi, veteriner, diyet aºçısı...
Garson, hostes, otel müdürü...
Sosyal hîzmetler görevlisi, yaºlı insanlara yardım görevlisi, öğret men...
Belediyede memur
2. Düzen ve Özen Gerektiren Meslekler
Çilingir, saatçi, gravürcü, endüstri tasarımcısı, gözlükçü
Bilgisayar teknisyeni, istatistikçi, kitapçı...
Steno, büro yardımcısı...
Arºiv görevlisi, dökumentlerle ilgili meslekler
Mühendis, kimyacı, fizikçi

ݺ Hayatında Baºak

Baºak iº hayatında yararlı, özel hayatta ise sorun yaratacak birçok özelliğe sahiptir. Mükemmelcilik, güvenilirlik, sabır ve görev bilinci onu ideal bir iº arkadaºı yapar. Orta derece yöneticiliklerde birçok sorumluluk gerektiren görevlerdeki in yapmak için entrikalara ve oyunlara dayanamazlar. Baºaklar iº yerlerinde devamlı bir kalite için çabalarlar. Eksikleri risk sanların çoğu Baºaktır. İdeal iº arkadaºlarıdırlar ve genelde ºefin sağ kolu olarak görev alırlar. Yüksek mevkilerin yolu Baºak için kapalıdır, çünkü kariyer ala bilme yeteneğidir. Tipik bir Baºakta "kitapçının kolluklarını görmek" demek, onun çok yönlülüğüne iºaret etmek demektir.
Orta bir banka memuru olarak da doktor veya hemºire olarak da baºarılı olabilirsiniz. Hakimlik, devlet memurluğu veya avukatlık gibi meslekler de size uygundur. Bilim ada mı olmak sizi araºtırmaya yöneltecektir. Siz, insanların Einstein gibi bir dahi olmasını beklemediği bir tipsiniz, ama cesaret ve sabırla amacınıza ulaºabilirsiniz. Birçok "bilgisayar çocuğu" Baºak burcunda doğmuºtur. Eğer ºef olursanız mesela aile reisi gibi memurlarınız çok acı çekerler. Mülkünüze değer verecek ve hata yapmayacaksınız. En çok yorulacak olan ise sekreterinizdir (muhtemelen o da Baºak olur). Sizi bütün sene küçük bir konuºma için izleyecektir. Sunuº, Baºaklara göre değildir. Siz, iºi ilgi çekecek hale getiren
ºeflerdensiniz. Genelde sizde olma yan yeteneklere sahip insanlarla dostluk ediyor, onları dinleyip, bir ºeyler öğreniyorsunuz. Evet, moda olan bu kelimenin en iyi örneği olarak "öğrenmeye yetenekli"siniz. Ufak bir grubun baºkanı olarak bu yolla çok baºarılı olursunuz. Dostlarınız sizi sevecek ve biraz da hayret edecektir.
Daha önceden fark etmediyseniz, ºimdi öğrenin. Yazmaya yeteneklisiniz. Belki bunun için büyük bir gazeteci olabilirsiniz. Baºaklar ayrıntılara dikkat ederler ve karakterleri dikkate değer bir açıklıkla edebi olarak yaratabilirler. Siz haberleri yakalamak ve karıºık bilimsel olayları basite indirgemek konusunda da yeteneklisiniz. Bu sebeple bilimsel gazeteci olabilirsiniz veya polisiye romanlarının kraliçesi Agatha Chris tie (o da Baºaktır) kadar ünlü olabilirsiniz.


BAªAK İÇİN KÜÇÜK HEDİYELER

Her iki cins için :

İlaç sözlüğü
Kondisyon bisikleti
Kumbara
Bonzai Ağacı
Sadece erkekler için :
Mükemınel bir tamir kutusu
Pahalı bir markanın kozmetik ürünü
Hırka
Sabır gerektiren oyunlar
Sadece kadınlar için :
Alerji yapmadığı klinik deneylerle kanıtlanmıº güzellik ürünleri
Toz emme makinesi
El çantasına sığacak büyüklükte not defteri
Kol saati
Biraz daha pahalı olabilirse :
Bir İsviçre bankasında hisse senedi veya para
Özel klinik
Özel hediye :
Kır çiçekleriyle süslü ºapka veya büyük bir çiçek sepeti

Evet, burcunuzu okunuz. ªimdi kendiniz hakkında ne düºünüyorsunuz?

Aslında hemen hemen herkes on iki burç hakkında bir bilgiye sahiptir. Tam doğum anınızda Güneºin Zodyak'a göre Koç, Boğa, İkizler, vs. gibi belirli bir burçta aldığı pozisyon, astronomlar tarafından hesaplanır. Bunun adı astrolojik takvimdir. Güneº, her yıl aynı zamanda Zodyak'ın hemen hemen aynı burcunda yer alır. Böylece siz, fazlaca hesaba gerek kalmadan hangi burçtan olduğunuzu ve dolayısıyla yaºamınızı etkileyecek kiºilik özelliklerinizin neler olduğunu önceden tahmin edebilirsiniz. Elbette bu, yazgınızı öngörmek anlamına gelmez. Birçok kiºi, hepsi birbirinden farklı olan insanların nasıl olup da on iki kategoriye sokulabileceğini sorarak astrolojiye inanmazlar. Ama tıpatıp olmasa da insanların, burçlarındaki kiºilik özelliklerini az ya da çok taºıdıkları gözlenebilir.
Bununla birlikte burcunuzu incelemeyi, kimi gazete ve dergilerde çıkan günlük fallarla karıºtırmayın. Bunlar doğru gibi görünse de sizi kolaylıkla yanıltabilirler. Doğduğunuz günü, saati, vs. hesaplayarak çıkartılacak bir doğum haritası çok daha güvenilirdir.
Tüm gezegenlerin doğum anınız da gökyüzündeki konumu, sizin doğum haritanızdır. Astrologlar, hayatınızı gezegenlerin birbirine göre konumlarının etkilediğini söylerler. Burçların genelleºtirilmiº kiºilik. özelliklerini bu verilere göre açıklarlar.
burçlar sitemizde burcunuza göre karakter özelliklerinizi tanıyabilir, aºk ve evlilik hayatınızda nasıl daha mutlu, iº ha yatınızda da nasıl daha baºarılı olabileceğinizi eğlenerek öğrenebilirsiniz. Dostlarınızı hangi hediyelerin daha mutlu edeceğini tahmin eder, burcunuzda doğmuº ünlüleri düºünerek hayale dalabilirsiniz. Ama yine de unutmayın, her ºey bizim ellerimizdedir!