EGITIM VE KÜLTÜR HAYATI

 İlköğretimde okula kayıtta gerekli olan belgeler nelerdir?

 Kayıt için nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenir. Bu konuda beyan yeterli
 görülmelidir.

 İnsan hakları açısından veli çocuğunu istediği okulda okutabilir. Ancak milli eğitim
 yönetimi ilköğretime başlarken öğrencilerin oturdukları yerlere göre hangi okula
 kaydolabileceğine dair düzenlemeler yapabilmektedirler. Bütün düzenlemelere karşın
 uygulamada sapmalar olmaktadır. Esas olan öğrenciye yakın okul ile uzak olan
 okulun koşullarını eğitim-öğretim kalitesi açısından eşitlemektir. Aynı eğitim-öğretimin
 her okulda verileceğine inanan veli ve öğrenci evine en yakın okulu tercih edecektir.

 İlköğretim okullarında öğrenci nakli nasıl yapılır?

 İlköğretimde öğrenci yeni okuluna ikametgah belgesi ile başvuruda bulunur. Yeni
 okul yönetimi eski okulundan öğrencinin dosyasını ister.

 İlköğretimde katkı payı, kayıt parası,diploma-karne parası vb.ad altında para
 toplanabilir mi?

 Anayasa va yasalarda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu belirtilmektedir.
 Yönetmeliklerde de para toplamayla ilgili bir hüküm yoktur.

 Okullara kayıt karşılığı, velilerden ne adla olursa olsun para alınamaz .Diploma, karne
 ve benzeri belgeler de para ile satılamaz.

 Uygulamada kayıt sırasında bağış adı altında para alınmaktadır ve Milli Eğitim Vakfı
 tarafından basılıp Milli Eğitim Yayınevi aracılığı ile %45 indirimle okullara verilen
 diploma, karne ve benzeri belgeler ; okullarda keyfi ve fahiş fark konularak
 öğrencilere satıılmaktadır. .

 Bu uygulama da sağlık hizmetlerinde olduğu gibi eğitimin paralı hale getirilmesi
 yolunda atılan adımlardan biridir.

 Okul-aile birliklerinin amacı nedir? Okul aile birlikleri öğrenci ve velilerden para veya
 bağış alabilir mi?

 Okul-aile birliklerinin amacı okulun eğitim-öğretim sorunlarını tespit etmek ve bunlara
 çözümler üretmektir. Okul-Aile Birlikleri demokratik işleyişe, yardımlaşma ve
 dayanışmaya, gönüllü çalışmaya dayalı kuruluşlardır.

 Okul-aile birlikleri para işine karışmaz. Bağış toplamaz.

 Okulun maddi yönden durumunu değerlendiren okul-aile birlikleri bu
 değerlendirmelerini Okul koruma dernekleri yönetimlerine ve okulla ilgili gördüğü
 yetkililere iletirler.

 Öğrencilerden hangi hallerde para toplanır ?

 Asıl olan öğrencilerden para toplamamaktır. Eğitim-öğretimde öğrenci ile okul
 arasında para bir sorun yaratmamalıdır.

 Yaşama hazırlığı, demokratik işleyişi okulda öğrenmenin bir aracı olan eğitsel kol
 etkinliklerinde paraya gereksinim olabilir(Spor Kolu, Gezi Kolu gibi). Bu durumda
 tüzük gereği ve zorunlu giderlerin giderilmesi için kol çalışmalarında para toplanabilir.
 Örneğin gezi kolu geziye gitmek için öğrencilerden para toplar. Para vermeyen
 öğrencilerin paraları havuz sistemi ile karşılanmalı, öğrencilerin onuru zedelenmemeli,
 geziden de mahrum bırakılmamalıdır. Sosyal dayanışma sağlanmalıdır.

 Okul kantinlerinin kiraya verilmesinin sakıncaları var mıdır?

 Vardır. Uygulamada okul kantinleri kar amaçlı kuruluşlar halindedir. İhaleye çıkarılan
 kantinlerle ilgili yaygın dedikodular vardır. Kantinlerde ihale ile satılan malların pahalı
 olduğu gözlenmektedir.

 Okul kantinleri ile okul kooperatifleri farklı kuruluşlardır. Kooperatiflerin bir
 anasözleşmesi bulunmaktadır. Okul personeli ve öğrenciler kooperatife üye
 olabilirler. Demokratik bir şekilde yönetim ve denetimine seçilebilirler. Kooperatif
 varken kantine gerek yoktur. Kantin var, kooperatif yoksa yine okulun
 çalıştırabileceği bir düzenleme getirilebilir.

 Okul yöneticileri okul harcamaları ile ilgili olarak kimlere bilgi verir?

 Okul yöneticileri harcamaları kurulacak bir harcama komisyonu aracılığı ile yapar.

 Okul gelirleri ve harcamaları açık yapılır. Gelirler ve giderler açıklanır. Şeffaflık
 esastır. Bu işleyiş okul yönetimlerini şaibeden (dedikodudan) kurtarır. Yurttaşları,
 velileri bilgi sahibi yapar. Yurttaş-okul dayanışmasını güçlendirir. Güven ortamını
 geliştirir.

 Okul giderleri ve harcamaları ile ilgili olarak okulu denetleyen müfettişler ve üst
 yönetimler inceleme, denetleme yapabilirler.

 Koruma dernekleri ile ilgili kayıtlar, gelirler ve masraflar emniyete bağlı dernekler
 masasınca denetlenir.

 Dershanelere ihtiyaç olmaksızın eğitim ve öğretim yapılabilir mi?

 Evet. Dersaneyi var eden koşullar okullarda yaratılabilir.Eğitim -öğretim devletin
 görevidir. Bireyin eğitim hakkını sonuna kadar kullanması için devlet her türlü olanağı
 yaratmalıdır.

 Dersaneler eğitimde fırsat eşitliğini daha da ortadan kaldırmıştır. Eğitim iktidarların
 bilerek veya bilmeyerek yürüttüğü yanlış politikalarla özelleştirilmeye doğru hızla yol
 almaktadır.

 Öğrencilerin aldıkları notlara itiraz etme hakları var mıdır?

 Vardır. Önce öğretmene itiraz etmelidirler. İstediği sonucu alamadığını düşünen
 öğrenci okul yönetimine yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Okul yönetimi komisyon
 kurarak sınav kağıdını yeniden inceletebilir. Bunun dışında öğrenci sınav notuyla ilgili
 olarak idare mahkemesine başvuru yapabilir.

 İlköğretimde 5. sınıfa kadar öğrenci hakkında öğretmende oluşan genel kanaat
 önemlidir.

 Uygulamada ortaöğretimde ve yüksek okullarda yargıya başvurulmaktadır.

 Devamsızlıktan sınıfta kalma var mıdır?

 Okuluna mazeretsiz olarak 20 gün devam etmeyen öğrenci sınıfta kalır.

 Okul yöneticileri ve öğretmenler öğrenciye dayak atabilirler mi?

 Kesinlikle atamaz. Dayağın ve şiddetin eğitimde yeri yoktur. Çocuğun onurunu incitici
 cezalardan dahi kaçınılmalıdır.

 Eğitme amaçlı olduğu düşünülse bile dayağın hiç bir çeşiti okulda, ailede, kışlada
 kabul edilemez.

 Okul koruma derneklerinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

 Veli olmak şartı ranmaksızın, eğitim gönüllüleri tarafından, okulun eğitim ve öğretimine
 destek olmak amacıyla Okul koruma dernekleri kurulmuştur.

 Okullara para, araç-gereç ve her türlü maddi desteğin sağlanmasına ihtiyaç
 duyulduğu için bunu koruma dernekleri aracılığı ile gidermek düşünülmüştür.

 Günümüzde yanlış bir tercihin sonucu olarak hükümetlerce okullara gerekli ödenek
 ayrılmamaktadır. Okulların zorunlu gereksinimleri için bir dayatma ile karşı karşıya
 bulunulmaktadır. Okullar koruma derneklerinin topladığı paralarla ayakta durur hale
 getirilmiştir.

 Bazı okullarda koruma dernekleri gönüllü-gönülsüz para toplama işini aşırılıklara
 kadar götürmektedirler. Koruma derneğine üyelikte gönüllülük esastır. Üyelerin
 ödentileri yanında makbuz kesilerek, bağış yoluyla toplanan paralar okulun önemli bir
 para kaynağıdır. Okul koruma dernekleri okul yöneticilerinin okula ilişkin de olsa
 harcamalarını karşılama görevini üstlenmemelidir.

 Disiplin kurulları öğrenciye hangi hallerde ceza verebilir?

 İlköğretimde disiplin kurulu yoktur.

 Ortaöğretimde Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçlarla ilgili olarak uyarma, kınama,
 okuldan uzaklaştırma cezaları vardır. Ama bir ceza bir önceki cezadan hafif olamaz.

 Yüksek öğrenimin disiplin yönetmeliği, ortaöğretim disiplin yönetmeliğinden daha
 farklı hükümler içerir. Yüksek öğrenim alanında anti-demokratik yapıdaki YÖK söz
 sahibidir. Bu konuda politik tercihlere göre uygulama yapıldığı da görülmektedir.

 Taşımalı sistem nedir?

 Taşımalı sistemde, birleştirilmiş sınıfların ortadan kaldırması amaçlanmıştır.Küçük
 birimlerde oturan öğrenciler taşınarak merkezi bir okulda eğitim görürler. Taşımalı
 sistemle branş öğretmeni sorununun çözümü düşünülnüştür. Araç-gereç yönünden de
 öğrencilerin daha çok yararlanması amaçlanmıştır.Bu sistemle sosyal etkinlikler
 sağlanabilmekte ve geliştirilebilmektedir.

 Taşımalı sistemde öğle yemeği ve taşıma ücreti devlet tarafından karşılanır.

 İlköğretimde taşımalı sistemle ilgili planlama il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince
 planlanır, organize edilir.

 Üniversiteyi kazanan öğrenciler için öğrenim ve katkı (harç) kredisi başvurusu nasıl
 yapılır?

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun bölge müdürlükleri ve yurtların
 bulunduğu yerler aracılığı ile öğrenim ve katkı (harç) kredisi için başvuru yapılır.
 Öğrenciler ilgili kurumlardan başvuru klavuzu ve formunu alırlar. Form alınan yere
 veya öğrencinin bulunduğu ildeki yurtlar kurumuna teslim edilir. Başvuru tarihi
 klavuzda belirtilmiştir. Başvurular Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun optik okuyucuları ile
 değerlendirilir. Üniversitelere ve öğrencilerin okuyacağı okullara değerlendirme
 sonuçları gönderilir. Öğrencilerin alacağı kredi için senet ve gerekli belgeler hazırlanır.
 Belgeler Genel Müdürlüğe yollanır. Krediler üçer aylık dilimler halinde Ziraat
 Bankası’ndan alınır.

 Ayrıca Başbakanlık öğrencilere karşılıksız burs verir. Bu bursa 1. sınıf öğrencileri
 başvurabilir. Başbakanlık bursunu alan öğrenci diğer bursu alamaz. Her ikisine
 başvurulsa bile birinden yararlanır. Ayrıca resmi ve özel kuruluşlar öğrencilere burs
 vermektedir. Sınıfta kalan öğrencinin Başbakanlık bursu kesilmektedir.

 Halk kütüphanelerinden nasıl yararlanılır?

 İl ve ilçe halk Kütüphaneleri herkesin hizmetine açıktır. İsteyen her kişi kütüphaneye
 gelerek çeşitli konularda bilgi sunan kitaplardan yararlanabilir.

 Kütüphanelerdeki kitapları dışarıda okumak isteyenlerin üyelik kartı çıkartması
 gerekir. Üyelik kartı çıkartmak için ise nüfus cüzdanı yeterlidir. Nüfus cüzdanındaki
 bilgilere göre üye olan kişiye üyelik kartı verilir. Bu kart ücretsizdir.
 

hukuki bilgilere dön