Yurttaş olma-Yurttaşlıktan çıkma nasıl gerçekleşir?  Çifte yurttaşlık nedir ?

 Yurttaşlık ilişkileri, kişileri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bir bağ olarak
 doğumuna, hükümet ve mahkeme kararlarına göre düzenlenmektedir. Kendiliğinden
 doğumla ve evlilikle gerçekleşen yurttaşlık ilişkileri yanında, isteğe bağlı yurttaş olma
 veya yurttaşlıktan çıkma veya zora dayalı olarak yurttaşlıktan çıkarılma halleri de
 vardır. Bu durum her ülkenin kendi yasal düzenlemelerine göre farklılık
 göstermektedir.

 Çifte yurttaşlıkta (çifte vatandaşlıkta) kişi, her iki ülkenin yurttaşı olarak, o ülkelerin
 yasa ile tanınmış tüm haklarından yararlanmaktadır.

 Türkiye’de çifte yurttaşlık hakkı kullanılmaktadır.
 

 Dilekçe hakkı nasıl kullanılır?

 Yurttaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili
 makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

 İdari mercilerin işlemlerinden dolayı yapılan başvurulara karşı yazılı yanıt vermek
 zorunluluğu vardır. Ancak yanıt verilmemesi halinde, istek reddedilmiş sayılır.
 İdarenin olumsuz yanıtının tebliği ya da yazılı dilekçe verme tarihinden itibaren altmış
 gün içerisinde yanıt verilmemesi hallerinde, bu tarihten itibaren altmış gün içerisinde
 bir üst makama, alt makamın olumsuz işleminin düzeltilmesi, ortadan kaldırılması için
 başvurulabilir ve aynı sürede İdare Mahkemesine, işlemin iptali ya da hizmetten
 kaynaklanan zararın da tazmin edilmesi amacıyla iptal ve tam yargı davası açılabilir.
 

 Adli şikayet hakkı nedir, nasıl kullanılır ?

 Adli şikayet, herhangi bir suçtan zarar gören bir kişinin veya kuruluşun,kovuşturma
 yapmaya yetkili kimselere başvurmasıdır. Başvurular cumhuriyet savcılıklarına, zabıta
 makam ve memurlarına ve sulh hakimlerine yapılabilir. Bu başvurular yetkili mercilere
 gönderilmek üzere vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine de yapılabilir.

 Kamuyu ilgilendiren konularda dava açma yetkisi tamamen C.savcılıklarına aittir.
 Şikayet hakkında takipsizlik kararı verilirse, suçtan doğrudan zarar görenler
 takipsizlik kararını veren Cumhuriyet savcısının ait olduğu yerin ağır ceza işlerini gören
 mahkeme başkanına itiraz edebilirler.

 Tehdit, haneye taarruz, başkalarının sırrını ifşa, on gün iş ve güçten kalmaya neden
 olan basit yaralamalar ile aynı şekilde olan tedbirsizlik, dikkatsizlik ya da meslek ve
 sanatta acemilik sonucunda gerçekleşen ufak-tefek yaralamalar, hakaret ve sövme,
 mala zarar ve tahrip, haksız rekabet yasağına aykırılık, edebi, sınai ve güzel san’atlar
 mülkiyetine ve telif haklarına aykırılıklardan dolayı kişisel zarar görenler, işlenen bu
 suçlar için ; suçun işlendiğini öğrendikleri ya da Cumhuriyet Savcılığına yaptıkları
 şikayetlerine karşılık takipsizlik kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı
 ay içerisinde kişisel yolla ilgili mahkemeye şikayet hakkı vardır.
 

 Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır?

 Seçme ve seçilme hakkı yurttaşların temel hak ve özgürlüklerindendir. Bu konuda her
 ülkenin kendi yönetim anlayışına uygun yasal düzenlemeleri vardır.

 Ülkemizde oy kullanmak zorunludur. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar oy
 kullanamazlar. Her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi için bir seçmen
 kütüğü düzenlenir ve yurttaşlar bu kütüklere yazılır. Seçim bölgesi de, her biri üçyüz
 seçmeni kapsayacak şekilde, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır ve seçmen
 kütükleri buna göre tanzim olunur. Sayısı dörtyüzü aşmayan seçim bölgelerinde
 seçmenler oylarını bir sandıkta kullanabilirler.

 Oy vereceklerin tayininde seçmen kütüğü esas alınır ve seçimlerin yapıldığı yılda ay
 ve gün hesabına bakılmaksızın onsekiz yaşını bitiren her yurttaş seçmen kütüğüne
 yazılır.

 Yalnızca izinli dahi olsalar silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıt’a çavuşları,
 askeri öğrenciler, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy
 kullanmaları yasak olduğundan; kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar da
 seçmen olmaları yasak olduğundan seçmen kütüğüne yazılamazlar. Yazımda nüfus
 kimlik cüzdanı,ehliyet gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerdeki
 bilgiler esas alınır.
 

 Seçmen kütüğü nasıl hazırlanır ve nasıl inceleyebiliriz.?

 Seçmenler yazım ve denetim sırasında nerede bulunuyorsa orada yazılır ve yazım
 formu imzalatılır; oturdukları yerin dışında bulunanların beyanları doğrultusunda
 sürekli oturdukları yer adresleri misafir seçmen kayıt formlarına işlenir ve daha sonra
 kendi muhtarlık seçmen kütüğüne bu şekilde işlenirler. Muhtarlık bölgesi askı listesi
 her yıl, nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta
 askıda kalır. Muhtarlık bölgesi askı listelerine, İl ve ilçelerde siyasi partiler seçim
 kurullarına bildirdikleri yetkili kişiler, tüm seçmen kütükleri için ise siyasi partilerin
 genel merkezlerince yüksek seçim kurullarına bildirilen yetkili kıldıkları kişilerce
 şikayet ve itirazlarda bulunma hakları vardır. Ayrıca yurttaşların da tek tek ilçe seçim
 kurullarına itiraz ve şikayet hakları bulunmaktadır. İtiraz yapılan kurulun başkanınca
 bu itirazlar da kesin karara bağlanır.

 Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini yurttaşlar her zaman için inceleyebilirler.

 İlk genel kongresini yapmış , illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe
 teşkilatını kurmuş bulunan ve Yüksek Seçim Kurulu’nca ilan edilen siyasi parti il ve
 ilçe başkanları ; ilçe seçim kurulu üyeleri ; sandık askı listesindeki bilgilerin askı
 listesine ve itiraz sonucu verilen kararlara, sandık ayrımının yasa ve genelgelere uygun
 olmadığı yolunda, ilçe seçim kuruluna askı süresince itiraz edebilirler. Bu itiraz ilçe
 seçim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.İlçe seçim kurullarının bu tür
 kararlarına katılmayanlar il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulunun bu
 konuda vereceği kararı kesindir.

 Seçmen kütüklerinin hazırlanmasında karşılaşılan usulsüzlüklerin yaptırımları vardır.
 Seçmenler ve seçmen kütüklerini hazırlamakla görevli olanlar; gerçeğe aykırı ve
 usulsüz bir şekilde kütüklerin hazırlanmasına neden olurlarsa haklarında cezaları işlem
 yapılır.
 

 Kimler seçimlerde aday olamazlar ?

 İlkokul mezunu olmayan, medeni haklarını kullanma konusunda kısıtlı, askerlik
 yükümlülüğünü yerine getirmemiş, kamu hizmetinden yasaklı, taksirli suçlar hariç
 toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına
 mahkum olan, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
 dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
 ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım
 satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden
 mahkum olanlar; TCK.’nun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu
 suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar; TCK.’nun
 312/2. fıkrada yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve
 düşmanlığa, açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar ile TCK.m.536/1-2-3.f
 ıkralarında yazılı eylemlerle aynı yasanın 537/1-2-3-4-5. fıkralarında yazılı eylemleri
 siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar aday olamazlar.

 Sayılan bu mahkumiyetleri olmayan otuz yaşını dolduran her yurttaş milletvekiliğine ;
 en az altı ay süre ile o seçim çevresinde oturmuş olan ve yirmibeş yaşını dolduranlar
 belediye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilirler.

 Okur yazar olmak kaydı ile en az altı aydan beri o yerde mahalle veya köyde
 oturmak şartı ile yirmibeş yaşını dolduran her yurttaş, seçilmeye mani hali olmamak
 kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.
 

 Kimler siyasi partilere üye olamazlar?

Hakimler, savcılar sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurumlarında memur statüsünde çalışanlar, yaptıkları hizmet bakımından işçi
sayılmayan diğer kamu görevlileri, ordu mensupları;Kamu hizmetlerinden yasaklı olan:

    a.Zimmet, irtikap, ihtilas, rüşvet, hırısızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
      kullanma gibi yüzkızartcı suçlar ile kaçakçılık suçu, resmi ihalelere fesat
      karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma suçundan mahkum olanlar,

    b.Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 3 yıl veya daha
      fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

    c.TCK.312º2 , TCK 536º1-2-3, 537º1-2-3-4-5 maddeleri ile T.C.K. İkinci
      babında “Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümleri” düzenleyen TCK.125 ila
      173 arasındaki maddelerden mahkum olanlar siyasi partilere üye olamaz, üye
      kaydedilemez.
 

 İdareye karşı tazminat ve iptal davası nasıl açılır ?

 İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı , adli mahkemelere dava
 açılabilir.

 İdarenin kamusal hizmetlerinden doğan hizmet kusurları ile neden olduğu zararlara
 karşı idari yargıya başvurulabilir.

 İptal davalarına neden olan konunun öğrenildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren
 altmış gün içerisinde dava açılması gerekir. Örneğin, beraat edilen konuda yargılama
 öncesi polisin haksız yere fotoğraflı, on parmak izli suç sicili tanzimine karşı, İçişleri
 Bakanlığı ve Valilik aleyhine iptal davası açılabilir.

 Vergi itirazlarında bu süre otuz gündür. Haksız ve fazladan tahakkuk ettirilen vergiye
 karşı vergi mahkemelerine başvurulabilir.

 Tazminat (tam yargı) davalarında olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl
 içerisinde zarara neden olan idareden tazminat talep edilebilir. İdarenin olumsuz yanıtı
 halinde de altmış gün içerisinde idari yargıda dava açılılabilir. Örneğin, yaya
 kaldırımının buzlanması neticesinde düşerek ölen bir kimsenin mirasçıları, kaldırımları
 temiz tutmakla yükümlü belediyeye karşı tazminat davası açabilirler.

 İptal davası ile tazminat (tam yargı) davası birlikte de açılabilir.
 

 Pasaport nasıl alınır , vize işlemleri nasıl yaptırılır ?

 Pasaport , yabancı ülkelerde kimliğin ispatı ve o ülkede serbestçe dolaşma olanağı
 sağlayan ve yetkili makamlar tarafından verilmesi zorunlu bir yurttaşlık belgesidir.
 Diplomatik, özel görev, hizmet damgalı, kişiye özel, toplu, aile ve yabancılara ait
 pasaportlar gibi çeşitleri vardır. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri,
 gemi adamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve çalışanlarına
 verilen vesikalar, seyahat belgesi ve benzeri belgeler de pasaport yerine kullanılabilir.

 Herkese özgü, bireysel pasaport almak isteyen Türk yurttaşları yurt içinde, İçişleri
 Bakanlığı’na ya da İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklere, yurt dışında ise
 T.C.Konsolosluklarına başvuruda bulunmalıdır. Pasaport için başvuru yapanlar, reşit
 olmayan çocuklarını da pasaportlarının refakatçi hanesine yazdırabilirler ve bu şekilde
 birlikte seyahat edebilirler. Ancak refakat hanesine yazılı olanlar, kimin adına
 pasaport verilmiş ise onunla birlikte seyahat yapabilir. Münferit pasaportlar en fazla
 beş yıla kadar geçerli olacak şekilde verilir. Yine toplu halde yolculuk yapmak
 isteyen ve en az beş kişilik kafile teşkil eden yurttaşlar da, istedikleri takdirde
 müşterek pasaport alabilirler. Müşterek pasaportlar ise en fazla bir yıla kadar
 geçerlidir.

 Bireysel ve ortak pasaport almak isteyen yurttaşların, usulüne uygun düzenlenmiş
 (emniyetçe hazırlanmış olan) form, dilekçe, yeterli sayıda fotoğraf ve nüfus hüviyet
 cüzdanlarının aslı ile mahallin emniyet müdürlüğüne başvuruları gereklidir.

 İkametgahı, yerleşik işyeri, taşınmazı olan, yani gideceği ülkede yerleşmeyeceği
 kanaati uyandıracak her türlü resmi belge yanında gidilecek ülkenin herhangi bir
 kurumundan yapılan bir çağrı ile o ülkenin konsolosluklarından birine pasaport ile
 başvuru sonucunda verilen izne vize denir. Bu vize ile o ülkeye giriş sağlanır. Her
 ülkede vize zorunluluğu yoktur.
 

 Ehliyet nasıl alınır ?

 Sürücü belgesiz karayollarında motorlu araç kullanılamaz.

 Sürücü belgesi alma zorunluluğu olmamakla birlikte, bisiklet kullananlar onbir,
 motorsuz taşıt ve at arabası gibi hayvan sürücüleri ise onüç yaşını bitirmiş, ruhsal
 bakımdan sağlıklı olmalıdırlar.

 Motorlu araçlar için sürücü belgekeri sınıflandırılmıştır.Buna göre; motorlu bisiklet için
 A1, motosiklet için A2, otomobil, minibüs veya kamyonet için B, kamyon için C,
 çekici için D, otobüs için E, lastik tekerlekli traktör için F, iş makinası türünden
 motorlu araçlar için G, özel tertibatlı olarak imal, tadil ya da teçhiz edilmiş motosiklet
 ya da otomobil türünden araçları kullanacak hasta ya da özürlüler için H, aday
 sürücüler için K sınıfı ehliyet almaları zorunludur.

 Bunun için A1, A2, F ve H sınıfı onyedi, B ve G sınıfı için 18, C,D,E sınıf sürücü
 belgesi alacakların ise yirmi iki yaşını bitirmiş; F, G, H sınıfı ilkokul, A1, A2,, B, C, D
 ve E sınıfı belge alacakların en az 8 yıllık eğitimi bitirmiş olmaları, tam teşekküllü bir
 sağlık kurulundan “Sürücü Olur” raporu, özel yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında
 gerekli eğitimi görüp sertifika almaları, önceden verilmiş sürücü belgesinin geri
 alınmamış ve TCK.m.403,404 maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla,
 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu’nun 28 ve 29 maddeleri, 6136
 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanu’nun 12/3 ve takip eden fıkralarında
 belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir. Bu şartları taşıyanlar sürücü
 belgesi almak istediklerinde yetkili memur huzurunda (mahallin Emniyet Trafik Şube
 Müdürlüğü sürücü belgesi bürosu)bir müracat formu doldurup, nüfus cüzdanlarının
 aslını, öğrenim belgesini göstermek zorundadırlar.
 

 Yasaklanmış hakların iadesi nedir,hangi kurumdan nasıl alınır?

 Yasaklanmış hakların iadesi (Memnu hakların iadesi), “Kamu (amme) haklarından
 yoksun bırakılan bir kimsenin, haklarına yeniden kavuşmasını sağlayan hukuki bir
 yoldur.”

 Bunun için; mahkemece verilen ceza çekilmiş olmalı veya bu cezanın af ile ortadan
 kalktığı tarihten itibaren 5 yıl ; ceza, zamanaşımı ile düşmüşse, düştüğü tarihten
 itibaren 7 yıl geçmelidir.

 Bir kamusal hakkın iadesi için ikamet edilen yerin Ağır Ceza Mahkemesi’nden
 memnu hakların iadesi kararı alınmalıdır. Başvuruda , ikamet yerinin muhtarlığından
 “İyi hal Belgesi”, ikametgah, nüfus cüzdan örneği, çalışma belgesi, ilgili mahkeme
 kararları eklenerek yazılı başvuru yapılmalıdır. Bu mahkemeden alınacak memnu
 hakların iadesi kararı, kamusal hakka ulaşmayı engelleyen şartları ortadan kaldıran bir
 mahkeme kararıdır. Avukat olmak, seçme, seçilme hakkına sahip olmak, silah ruhsatı
 almak, pasaport almak, ehliyet almak gibi haklar bu tür kamusal haklardandır.
 

 Sabıka kaydı nasıl sildirilir, ne gibi etkileri vardır?

 Sabıka kaydının silinmesi için ceza kararını veren mahkemeye ya da ikamet edilen
 Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurulur. Belirli sürelerin geçmiş olması, iyi halli
 olunması, ikamet ve çalışma belgelerinin eklenmesi ile sabıka kaydının silinmesi talebi
 ile yazılı başvuru sonucunda ve bir kereye mahsus olmak üzere Adli sicil İstitastik
 Müdürlüğü’nün kayıtları yenilemesi sırasında res’en ve başvuru üzerine silinmesi
 mümkündür.

 Bu sicildeki bilgilerin silmesi yasayla belirli süreler geçtikten sonra ve belirli koşulların
 gerçekleşmesi ile mümkündür.
 

 Dernek Nasıl Kurulur?

 Dernek, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulur. Bu yasanın 4.maddesiyle
 getirilen kısıtlamalara haiz olmayan, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip
 onsekiz yaşını bitirmiş herkes dernek kurabilir.

 Dernek kurma herhangi bir izne tabi değildir. Dernek en az yedi kişi ile kurulur.
 Dernek kuruluşu için öncelikle yasanın 8.maddesine uygun bir tüzük hazırlanması
 gerekir. Bu tüzüğe, kuruluş bildirgesi ve yasanın 9.maddesinde sayılan kurucuların
 ikametleri, adli sicil belgeleri, nüfus cüzdan suretleri ve kurucuların kurucu olabilme
 koşulu taşıdıklarını beyan eden imzalı beyannameleri eklemeleri zorunludur.

 Tüm bu belgelerle birlikte ilgili mülkü idari amire başvuru yapılıp, mülki idari
 amirliğince alındı belgesi verilmesi ile birlikte dernek tüzel kişilik kazanır.
 

 Olumsuz sicil verilen memur ne yapabilir?

 Sicil, devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece
 yükselmelerinde ve hizmetle ilişkilerinin kesilmelerinde başlıca dayanaktır. 657 sayılı
 yasaya göre, sicil raporları olumsuz olan memurlara, kusur ve eksiklikleri; uyarılmaları
 bakımından, gizli bir yazıyla atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine
 bildirilir. Bu yazının tebliğinden itibaren en fazla bir ay içerisinde aynı amire, memurun
 itiraz hakkı bulunmaktadır.

 Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içerisinde ilgiliye yazı ile bildirir.
 Sicil raporunda sicil notu ortalaması 100 üzerinden, 60 veya daha yukarı olanlar
 olumlu sicil almış sayılırlar.60’ın altın da olanlar ise olumsuz sicil almış sayılır.

 İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar.
 Burada da olumsuz sicil alınması halinde ise memuriyetle ilişkileri kesilir.Emeklilikle
 ilgili hükümler uygulanır.

 Olumsuz sicile karşı yargı yolu, itiraza karşı atamaya yetkili sicil amirin
 kararının,ilgiliye tebliğinden itibaren başlar. Bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün
 içerisinde idari yargıya başvurmak gerekir.
 

 Kooperatif nasıl kurulur?

 Kooperaftifler, Kooperatif Yasasına göre en az 7 ortak tarafından imzalanacak
 anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmedeki imzaların noterce onanması şarttır.

 Kuruluş amacına uygun olarak anasözleşmede kooperatifin amaçları belirtilmelidir.
 Tip anasözleşmelerden yararlanılabilir.

 Anasözleşmeler , ilgili bakanlıkların il ve ilçelerdeki temsilciliklerine verilir. Bakanlığın
 kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline
 tescil ve ilan olunur.

 Tescil ve ilanla birlikte kooperatif tüzel kişilik kazanır.

 Kooperatiflerde genel kurullarında seçilen denetçiler ile kendi iç denetimini
 gerçekleştirebildiği gibi, bakanlık denetimi de yapılmaktadır.

 Aynı amaçlı 7 kooperatif bir araya gelerek il düzeyinde Kooperatifler Birliği kurabilir.
 

 Kooperatif ortaklığından çıkarılma ve itiraz.

 Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul karar verir.
 Anasözleşmeyle, ortağın genel kurula itiraz hakkı saklı kalmak üzere, Yönetim
 Kuruluda yetkilendirilebilir.Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren durumlar
 anasözleşmede gösterilir. Anasözleşmede açıkça gösterilmeyen nedenler dışında
 üyeler, ortaklıktan çıkarılamazlar. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak, tutanağa
 geçirileceği gibi ortaklar defterine de yazılır.Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa
 tebliğ edilmek üzere, on gün içerisinde notere tevdii edilir.Bu ortak tebliğden itibaren
 3 ay içerisinde itiraz davası açabilir. Karar yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak,üç ay
 süre için de genel kurula itiraz edebilir.Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak
 üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır.

 Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulu kararı aleyhine itiraz davası
 açılamaz.İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşıda itiraz davası açılabilir.