www.Cikolata.de -
AnaSayfa - Home - Hauptseite

(Bir avukat meslekta??m?z?n ya?ad?? ger?ek olay)
"Bir g?n yaz?haneme bir ?ah?s geldi ve bir arkada??n?n kendisine borcu oldu?unu ve ihtiyati haciz istedi?ini s?yledi. Ben de bunun ?zerine kalk?p bor?lunun adresine hacze giderek bir ka? mal? haczettim. Bor? ?denmeyince alacakl? ?srarla mallar?n muhafazas?n? istedi ve t?m hamal kamyon gibi masraflar? kar??layaca?n? belirtti. Ben de kalk?p muhafaza i?in hacze gittim. Bor?lu beni g?r?nce ?ok ?a??rd?, muhafazay? durdurmak i?in para temini i?in arkada?lar?n?n yan?na gitti. Geri d?nd??nde elinde elli be? milyon vard?. Bu miktar? kabul etmeyince de, "Avukat han?m bunu ?ok zor buldum, sa?olsun Mehmet verdi de" demez mi! Mehmet bizim alacakl?yd?.."Al bu paray? avukata ver de haczi durdursun, ba?ka t?rl? durmaz" diyerek bor?luya para vermi?..Zira alacakl? da bor?lu da lazd?." :)

(Ger?ek bir olaydan) ...
Ge?en hafta bu dava i?in mahkemeye gitti?imde benden ?nceki duru?mada orta yasli sempatik bir adam vard?. Duru?mayi kaybetti. ?karken hakime donerek "temyiz hakk?m var m?" diye sordu. Hakim de "evet 10 g?n i?inde temyiz edebilirsin" dedi. Onun ?zerine daktilo yazan k?z? hakime ?d?nerek "7 g?n efendim" diye uyardi. Hakim: "K?z?m 10 g?n de?il mi?" K?z:?? "Efendim Bilmemne davalar?nda 10 g?n bunlarda 7 g?n"? B?ylece bir s?re tart??t?lar. Sonunda hakim adama donerek? "sen gene 7 g?n i?inde ba?vur ne olur ne olmaz" dedi. ?nan?nki ?ok oldum. Bu o kadar bilinmeyecek bir konu mu anlayamadim.? Bir hakim bu kadar basit bir?eyi bilemez mi.? Baska birinden duysam kesin inanmazd?m ama ger?ek. Sonu? olarak: YAZ KIZIM :) gere?i d???n?ld?."...?

Hakan Ana?"hukuk?u olmayan bir vatanda?", HitNet Hukuk alan?, 17 Nisan 97

(Ger?ek Bir olaydan) (Tekirda? AsliyeCeza Yarg?c? Orhan YE??N 'in bir an?s?/G?nderen: Av.Ak?n Acar )
Erzurumun bir il?esinde y?llar ?nce yarg??l?k yaparken ge?en bir olay. Savc? su?ta kullan?lan ara? ve aletlerin zoral?m?na (m?saderesine) karar verilmesi y?n?nde m?talaa vermi?. T?rk Ceza Yasas? 'n?n d?zenlemesi gere?i dava konusu olayda kullan?lan ara?lar su? sabit g?r?l?rse m?sadere edilir. Olay?n ge?tigi zamanda da zoral?ma konu olan ceza davalar? ?ok say?da imi?. Olay?m?zda savc? esas hakk?nda g?r?? (m?talaada) bulunurken, san??a su?a uygun cezan?n verilmesinin yan? s?ra "olayda kullan?lan su? aletinin m?saderesine" karar verilmesini de istemi?. Bu istem yukar?da izah etti?imiz kural ?er?evesinde normal g?z?kse bile... Dava konusu su? IRZA GE?ME imi?...:)))

(Bir Savc?n?n ya?ad?? ger?ek bir olaydan)
Kendini ?ld?rmeden ?nce ?beni k?ye g?m?n!? diye mektup b?rakan ?ocu?un ?l?m?n? soru?turmak i?in cesedin bulundu?u gecekondu mahallesindeydik. Soru?turma ile ilgili olarak bir telefon etmem gerekti, bakkalda telefon oldu?unu s?ylediler. Olay yerine birlikte gitti?imiz komiser yard?mc?s? ile birlikte bakkala girdik, telefon nerede dedim. Bakkal tezgah?n alt?ndan telefonu ?kar?p ?n?me koydu. Birden deh?et i?inde kalakald?m. Telefon kumbaral?yd?. Bense o g?n ay?n son g?n? oldu?unu, cebimde bir kuru? bile bulunmad??n? unutmu?tum. ?imdi ne yapacakt?m. ?a??r?p kalakalm??t?m. Birden arkadan komiser yard?mc?s?n?n bakkala ba?rd??n? duydum: ?Koysana ulan ?una bir 2.5 lira!? Bakkal bir robot gibi paray? kumbaraya koydu. Ben de yine bir robot gibi numaray? ?evirdim. D?kkandan ?kar ?kmaz komiser yard?mc?s?: Beyim ben de yoktu! Demez mi?

(Ger?ek Olay) Japonyadaki b?t?n avukatlar?n say?s? ABD?nin ba?kenti Washington?daki avukatlar?n say?s?n?n yar?s? kadard?r. Japonya Barolar Birli?i Genel Sekreteri Koji Yanase ABD?de verdi?i konferansta bu ger?e?i a?klay?nca Amerikal?lar ?ok ?a??rm??. Sebebi soruldu?unda Koji Yanase ?u bilgiyi vermi?:
?Bir Amerikal? ?rne?in bir at?? poligonunda hedef tahtas?n?n arkas?nda dururken vurulsa derhal mahkemeye gidip dava a?ar. Oysa bir Japon ayn? ?ekilde vurulsa hata bendeydi, orda durmamal?yd?m diye d???n?r ve mahkemeye gitmeyi akl?na bile getirmez. Avukat say?s?ndaki fark i?te bu anlay??tan kaynaklan?r.?

George ve Harry Balonda Atlantik okyanusunu ge?mektedirler. George Harry'ye d?ner ve biraz al?alip nerede oldu?umuzu anlayal?m der. Harry s?cak gaz? biraz k?sar ve balon al?almaya ba?lar. George "hala nerede oldu?umuzu anlayamad?m biraz daha al?alal?m ve ?u a?a?daki adama soral?m" der. Harry adama ba?r?r "hey bay?m nerede oldu?umuzu s?yleyebilir misiniz l?tfen" Adam geri ba?r?r: "Bir balondas?n?z ve 100 metre yukardas?n?z"
George Harry'ye d?ner ve "Bu adam bir avukat" der. ?a??r?r Harry, "nas?l anlad?n" der. "?nk?" der George "Verdigi bilgi %100 do?ru ve tamam?yla faydas?z".

?i?ero, soygunculu?u ve ahlaks?zl?? ile ?nl? olan bir avukat?n da bulundu?u kalabal?k ?n?nde nutuk atmaktad?r. ?i?ero'yu ?ekemeyen avukat laf atar:
- Ne havlay?p duruyorsun orada?
?i?ero cevab? yap??t?r?r:
-Ne yapay?m bir h?rs?z g?rd?m de

Avukat yaz?hanesinde telefon ?alar, sekreter cevap verir:
- Alo Avukat Refik bey oradalar m??
- Avukat Refik Bey maalesef vefat etti beyefendi.
-Ah ?yle mi peki te?ekk?r ederim.
Aradan 2 g?n ge?er ayn? ki?i yeniden arar:
- Avukat Refik bey oradalar m??
- Beyefendi Avukat Refik Bey vefat etti.
- Peki, te?ekk?rler..
3 g?n sonra ayn? ki?i yeniden arar:
- "Avukat Refik Beyle g?r??ebilir miyim?"
- Beyefendi size 2 defa Refik bey vefat etti dedim, ni?in hala aray?p ayn? soruyu soruyorsunuz?!?
- ?z?r dilerim han?mefendi, verdi?iniz cevab? ne zaman duysam tarifsiz ?ekilde mutlu oluyorum da ondan!"

Ya?l? ?ift?i k?sa s?ren bir hastal?ktan sonra ?l?r. Ya?l? ?ift?i ?ld?kten? sonra cok kapsaml? bir hayat sigortas? oldu?u meydana ?kar. Ve sigorta ?irketi de bu sigortay? ?dememenin yollar?n? aramaktadir. Bunun i?in en g?vendikleri, a?z? ?ok laf yapan, en h?z?i avukatlar?ndan birini poli?enin incelenmesi i?in k?ye g?nderir. Kanuni i?lemler s?ras?nda, h?zl? avukat ya?l? ?ift?inin ?l?m raporunu imzalayan doktoru sorgulamaktad?r. "Pekala doktor, ?ift?i ?ld??nde siz yan?nda de?ildiniz, ya?li ?ift?inin ?u anda adan?n bir ba?ka ?ss?z k??esinde ya?amad??n? nereden biliyorsunuz?"? Doktor bir s?re d???n?r ve "biliyor musunuz, hakl?s?n?z. O ?ld??nde yan?nda de?ildim. O ?ld?kten sonra otopsi s?ras?nda beynini ?kard?m ve laboratuar?mda formaldehid i?inde sakl?yorum, bu durumda ?ift?inin biryerlerde ba?ar?l? bir avukatl?k yapt?? kuvvetle muhtemel"

(Ger?ek Olay) Anadoluda bir yerde, birs?cak yaz g?n? uzun s?ren duru?malardan sonra yorgun yarg?? listedeki son davay? g?r??mek ?zere san?? huzura al?r. Su? orman yasas?na muhalefet, su?lu bir k?yl?! K?yl? uzun uzun savunmas?n? yapar. Zaten yorgun ve s?caktan bunalm?? yarg?? iyice bunanal?r. Bu s?rada san?k k?yl?n?n adliyenin bah?esine ba?lad?? e?e?i sahibinin savunmas? s?ras?nda an?rmaya ba?lar. Yarg?c?n sabr? iyice ta?m??t?r. K?yl?ye (E?e?i de kastederek) "Hanginizi dinleyece?imi ?a??rd?m" der.. K?yl? kendini hi? bozmaz. Savunmas?n? tamamlad?ktan sonra yarg?ca d?ner, s?zlerinin bitti?ini ifade eder ve "?imdi hangimizin lisan?n?ndan anlad?n?zsa ona g?re karar?n?z? verin der.!!!" (?ncig?l Ya?c?'dan)

Bir ak?am tiyatrodan ?km?? iki erkek arkada? yolda y?r?rlerken ?nlerinde iyi giyinmis, ??k ve al?ml? bir han?m?n y?r?d??n? farkederler. Erkekilerden birisi di?erine d?nerek, "Bu han?mla bir gece ge?irmeye 500 dolar veririm" der. Bu s?zleri i?iten gen? han?m ba??n? ?evirir ve "Teklifinizi kabul ediyorum" der. Teklif yapan erkekle han?m beraberce gen? ve ?ekici kad?n?n evine gidip hemen yata?n yolunu bulurlar. Ertesi sabah apartman? terkederken, adam kad?na 250 dolar verir. Han?m pazarl?k bakiyesi parayi ister ve "250 dolar daha vermezseniz sizi dava ederim" der. Ertesi g?n mahkemeden gelen celp pusulas?n? g?ren adam ?a??r?r. Hemen avukat?na gidip olay? detaylar?yla anlat?r. Avukat, "Bu esaslara istinaden aleyhine bir karar alinabilece?ini sanm?yorum. Ancak davan?n nas?l sunulup savunulaca?n? do?rusu pek merak ediyorum" diye m?talaas?n? verir. Dava ba?lar ve ?n soru?turmadan sonra han?m?n avukat? mahkemeye dava konusunu asa?daki ?ekilde arzeder: "Muhterem hakim beyefendi, m?vekkilem, bu hanimefendi, itina ile yeti?tirilip ?imlerle ?rt?l? bah?e niteli?inde bir gayr?menkule sahip bulunmaktad?r. Bu arazi par?as?n? belli bir s?re i?in daval? beyfendiye 500 dolar kar??l??nda kiralam??t?r. Daval? gayr?menkul? kira amac?na uygun olarak kullanm?? ve kira m?ddeti sonunda tahliye ederken kira bedelinin yar?s? olan 250 dolar? ?dememi?tir. Kira tutar? y?ksek bir bedel de?ildir, kald? ki kiralanan yer ?zel ve yasal bir b?lgedir. Dile?imiz adaletin yerine gelmesi ve daval?n?n m?vekkileme anla?manin bakiyesi olan mebla? ?demesidir." Daval?n?n avukati hi? beklenmedik savunma kar??s?nda ?a??r?r, fakat bir avukat olarak i?in enteresanl??ndan haz duyar ve hemen daha ?nce haz?rlad?g? savunmas?n? kenara koyarak davay? ??yle savunur:? "Muhterem hakim beyefendi, m?vekkilim bu gen? beyefendinin, bu gen? han?mdan sahibi oldugu gayr?menkul? bir s?re i?in kiralad?? do?rudur ve m?vekkilim bu anla?madan son derece memnun kalm??t?r. Bununla beraber m?vekkilim arazide bir kuyu bulmu? ve kuyuyu ?rg? ta?lar?yla donatm??, kuyuya boru indirmi? ve pompa yerle?tirmi?tir. B?t?n bu u?ra?lar?n i??ilik masraflar?n? m?vekkilim ?stlenmi?tir. Inanc?m?za g?re b?t?n bu arazi geli?tirme ?al??malar? ?denmeyen mebla? kar??layaca?ndan aleyhimize a?lan davan?n reddini talep ediyoruz." Gen? han?m?n avukat? tekrar s?z al?r: "Muhterem hakim bey, m?vekkilem, daval?n?n beyan ettigi gibi arazi ?zerinde bir kuyu bulundu?unu ve gerekli geli?meleri yapt??n? kabul ediyor ve herhangi bir itirazda da bulunmuyor. Ancak bahis konusu kuyu zaten arazide mevcut idi ve kuyu olmasayd? daval? muhtemelen bu araziyi kiralamayacakt?. Ayr?ca arazi tahliye edildi?inde daval? s?z konusu etti?i ta?lar?, boruyu ve pompay? s?kerek beraberinde g?t?rm??t?r. Bu bak?mdan davam?zda ?srar ediyor ve verece?iniz karar?n adalete uygun olmas?n? diliyoruz." Han?m davayi kazanir!...